Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Universal Robots představuje software PolyScope X

Středa, 28 Červen 2023 09:12

polyscope-2-2326Uni­ver­sal Ro­bots, dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů), před­sta­vil 27. červ­na na ve­letr­hu au­to­ma­ti­ca 2023 v Mni­cho­vě novou, ino­va­tiv­ní soft­wa­ro­vou plat­for­mu vy­vi­nu­tou spe­ci­ál­ně pro úlohy ob­slu­hy stro­jů. Jme­nu­je se Po­ly­Sco­pe X a díky no­vé­mu, při­způ­so­bi­tel­né­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní zvýší novou úroveň fle­xi­bi­li­ty au­to­ma­ti­za­ce ob­slu­hy stro­jů s vel­kým množ­stvím směsí a malým ob­je­mem.

S Po­ly­Sco­pe X mohou ob­slu­hy ob­rá­bě­cích stro­jů do­sáh­nout časů vý­mě­ny pod 10 minut – což je mno­hem méně, než je dnes možné s ja­kým­ko­li jiným soft­warem.

Uži­va­te­lé tak budou moci za den spus­tit více dávek a pro­vá­dět je stra­te­gič­těj­ším a fle­xi­bil­něj­ším způ­so­bem. Po­ly­Sco­pe X je proto ide­ál­ní pro vý­ro­bu s vel­kým množ­stvím vstu­pů a malým ob­je­mem a je před­sta­ven v době, kdy vý­rob­ci po celém světě hle­da­jí větší fle­xi­bi­li­tu, aby mohli zvlá­dat mě­ní­cí se a stále roz­ma­ni­těj­ší za­káz­ky.

Po­ly­Sco­pe X zá­ro­veň při­ná­ší vý­kon­né pře­pra­co­va­né pro­gra­mo­va­cí pro­stře­dí a sadu ná­stro­jů. To umožňuje in­te­grá­to­rům a part­ne­rům OEM struk­tu­ro­vat pro­gra­mo­vý kód do ope­ra­cí, které lze opa­ko­va­ně po­u­ží­vat v celém pro­gra­mu, což usnadňuje po­cho­pe­ní, údrž­bu a od­st­raňování pro­blé­mů s kaž­dou ope­ra­cí.

Vy­tvo­ře­no a vy­vi­nu­to ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry

Během ce­lé­ho pro­ce­su vý­vo­je sys­té­mu Po­ly­Sco­pe X tým UR za­po­jo­val zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry. Pro­to­typ soft­wa­ru byl před­ve­den na ve­letr­hu IMTS v roce 2022 a spo­leč­ně s be­ta­tes­te­ry po­sky­tl týmu cen­nou zpět­nou vazbu.

Po­ly­Sco­pe X je do­ko­na­lým pří­kla­dem toho, jak Uni­ver­sal Ro­bots při­stu­pu­je k ino­va­cím. Od sa­mé­ho za­čát­ku za­po­ju­je své part­ne­ry a kon­co­vé zá­kaz­ní­ky a ujis­ťu­je se, že ro­zu­mí ce­lé­mu roz­sa­hu pro­blé­mů, kte­rým zá­kaz­ní­ci čelí. Ve vý­sled­ku jsou v UR pře­svěd­če­ni, že po­mo­hou svým zá­kaz­ní­kům růst a na­pl­no vy­u­žít je­jich po­ten­ci­ál.

Pro za­čá­tek je Po­ly­Sco­pe X pro stroj­ní ošet­řo­vá­ní k dis­po­zi­ci v Ně­mec­ku, Velké Bri­tá­nii a Dán­sku. Více in­for­ma­cí o sys­té­mu Po­ly­Sco­pe X na­lez­ne­te zde a svého míst­ní­ho dis­tri­bu­to­ra na­jde­te na www.universal­‑robots.com.