Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Návrh plechových dílů se Solid Edge až o 50 % rychleji

Pátek, 21 Červenec 2023 14:20

Tags: Axiom Tech | Dokumentace | Návrh | Nesting | Plechové díly | Solid Edge | Webinar | Zoom

Axiom Tech-Solid Edge-2329Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář 8. srpna od 10:00 hod. na on­‑line plat­for­mě Zoom, kde se z pří­pa­do­vých stu­dií do­zvě­dí, jak Solid Edge po­má­há zá­kaz­ní­kům zrych­lit návrh ple­cho­vých dílů až o 50%. Webi­nář ukáže, jak Solid Edge zjed­no­du­ší celý pro­ces vý­vo­je ple­cho­vých vý­rob­ků s ohle­dem na re­ál­nou vy­ro­bi­tel­nost da­né­ho pro­duk­tu, zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a úspo­ry času a ná­kla­dů.

kalendar
8. srpna od 10:00 hod.
online Zoom

Axiom Tech-webinar

Na webi­ná­ři se do­zví­te

  • Jak Solid Edge po­má­há zá­kaz­ní­kům Axiom Techu urych­lit návrh ple­cho­vých dílů s ohle­dem na úspo­ru času a sní­že­ní ná­kla­dů
  • Jak efek­tiv­ně zpra­co­vat do­da­nou 2D a 3D do­ku­men­ta­ci po­mo­cí syn­chron­ní tech­no­lo­gie
  • Jak efek­tiv­ně ge­ne­ro­vat op­ti­ma­li­zo­va­ná roz­vr­že­ní (2D ne­sting) pro ře­zá­ní

Solid Edge je nej­lep­ší ře­še­ní pro stro­jí­ren­ský návrh ve své třídě, s plně in­te­gro­va­ným sys­té­mem sprá­vy a ří­ze­ním do­ku­men­ta­ce.

Webi­nář je bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.Mohlo by vás zajímat: