Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC oznamuje plán nástupnictví generálního ředitele

Čtvrtek, 27 Červenec 2023 17:17

jim-heppelmann-neil-barua-2330PTC ozná­mi­lo, že Neil Barua, pre­zi­dent di­vi­ze ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu slu­žeb PTC, na­hra­dí Ja­me­se Hep­pel­man­na ve funk­ci ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le PTC v době ko­ná­ní vý­roč­ní schů­ze ak­ci­o­ná­řů spo­leč­nos­ti v únoru 2024. V té době James („Jim“) Hep­pel­mann od­stou­pí z funk­ce ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le a ode­jde do dů­cho­du, čímž ukon­čí své 26le­té pů­so­be­ní ve spo­leč­nos­ti, včet­ně 13 let ve funk­ci ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le.

S oka­mži­tou plat­nos­tí je Jim Hep­pel­mann jme­no­ván před­se­dou před­sta­ven­stva a Neil Barua je jme­no­ván zvo­le­ným ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem a čle­nem před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti PTC.

Pře­chod na po­zi­ci ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le je vy­vr­cho­le­ním kom­plex­ní­ho pro­ce­su plá­no­vá­ní nástup­nic­tví, který před­sta­ven­stvo pro­ved­lo s cílem za­jis­tit kon­ti­nu­i­tu ve­de­ní a při­pra­vit PTC na další růst. Pá­no­vé Hep­pel­mann a Barua budou do února 2024 úzce spo­lu­pra­co­vat, aby za­jis­ti­li řádný pře­chod od­po­věd­nos­tí.

Další in­for­ma­ce o plánu nástup­nic­tví ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le spo­leč­nos­ti PTC na­lez­ne­te na strán­ce CEO Suc­ces­si­on na webu PTC.​com.