Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tisk pomáhá zachraňovat lidské životy

Pátek, 04 Srpen 2023 09:48

Tags: 3D tisk | 3Dwiser | IKEM | Práškové technologie | SLS

srdce-next3d-2331Letní zpra­vo­daj 3D spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser se zmiňuje o tom, že adi­tiv­ní vý­ro­ba z práš­ko­vých ma­te­ri­á­lů za­ží­vá ob­ro­ze­ní. Po 3D tisku ze strun na cív­kách a z te­ku­tých prys­ky­řic na­chá­zí i tato me­to­da rych­le nové zá­kaz­ní­ky a prak­tic­ká vy­u­ži­tí – díky lepší do­stup­nos­ti a větší ma­te­ri­á­lo­vé pes­t­ros­ti. Ne­pro­sa­zu­je se zda­le­ka jen v prů­mys­lu, ale ve velké míře třeba v me­di­cí­ně, jak uka­zu­je úchvat­ný pří­běh spe­ci­a­lis­tů z IKEM.

Před­lo­ni se 3Dwi­ser roz­ho­dl vstou­pit do světa SLS ře­še­ní a zlep­šit do­stup­nost kva­lit­ních, ale pořád velmi kom­pakt­ních a na ob­slu­hu po­ho­dl­ných práš­ko­vých tis­ká­ren na čes­kém trhu. Dnes jsou tyto stro­je vidět ne­ú­nav­ně pra­co­vat i u týmů a na pra­co­viš­tích, kde si dřív tra­dič­ní SLS tis­kár­ny ne­moh­ly do­vo­lit. Mnozí zá­kaz­ní­ci si navíc SLS tisk tak ob­lí­bi­li, že se ptají po dal­ších ma­te­ri­á­lech (třeba po­ly­pro­py­le­nu), po ote­vře­ném sys­té­mu ma­te­ri­á­lů nebo ještě vyš­ším vý­ko­nu. Zkrát­ka po tis­kár­ně zralé do ná­roč­né­ho pro­dukč­ní­ho pro­vo­zu.
V ob­las­ti práš­ko­vých tech­no­lo­gií 3Dwi­ser při­pra­vu­je další dů­le­ži­té ozná­me­ní pro český trh, které si scho­vá­vá na příští zpra­vo­daj.

3D tisk pomáhá zachraňovat lidské životy v IKEM

De­tail­ní vý­tis­ky or­gá­nů umožňují lé­ka­řům v In­sti­tu­tu kli­nic­ké a ex­pe­ri­men­tál­ní me­di­cí­ny (IKEM) lépe se roz­ho­do­vat v pře­do­pe­rač­ní pří­pra­vě i přímo na sále. Jas­něj­ší před­sta­va o slo­ži­tém tvaru i roz­mě­rech transplan­to­va­né­ho or­gá­nu z pro­gra­mu ži­vých dárců při­ná­ší chi­rur­go­vi větší jis­to­tu, po­má­há zkrá­tit či zjed­no­du­šit zá­krok, může při­spět k pří­z­ni­věj­ší­mu vý­sled­ku ope­ra­ce pro pa­ci­en­ta i k jeho zdár­né­mu zo­ta­ve­ní.

ikem-jatra-sls03-2331

Každý orgán pro transplan­ta­ci je uni­kát­ní. Mo­de­ly v IKEM vzni­ka­jí pro každý jed­not­li­vý pří­pad, často v ča­so­vé tísni. Tým zku­še­ných spe­ci­a­lis­tů má dnes k ruce mo­der­ní tech­no­lo­gii SLS tisku zhmot­ně­nou v ře­še­ní For­mlabs Fuse 1.

Delší člá­nek o 3D tisku v IKEM z klá­ves­ni­ce To­má­še Víta, ma­na­ging con­sul­tan­ta firmy 3Dwi­ser, na­jde­te ZDE.

 

 


Mohlo by vás zajímat: