Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk aktualizoval sady nástrojů AutoCAD 2024.0.1

Čtvrtek, 17 Srpen 2023 16:01

Tags: AutoCAD | Autodesk | Specializované nástroje

Office-AutoCAD-2333

Ak­tu­a­li­za­ce sady spe­ci­a­li­zo­va­ných ná­stro­jů Au­to­CAD 2024.0.1 jsou nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím služ­by Au­to­de­sk Ac­cess nebo ke sta­že­ní ze strá­nek Au­to­de­sk Sub­scrip­ti­on. Ak­tu­a­li­za­ce sady ná­stro­jů Au­to­CAD jsou ku­mu­la­tiv­ní a za­hr­nu­jí všech­ny opra­vy z před­cho­zích ak­tu­a­li­za­cí až po uve­de­nou před­běž­nou pod­mín­ku. Ak­tu­a­li­za­ce Au­to­CA­Du jsou sa­mo­stat­né a ne­zá­vis­lé na ak­tu­a­li­za­cích spe­ci­a­li­zo­va­ných sad ná­stro­jů.

Na­in­sta­luj­te nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci apli­ka­ce Au­to­CAD navíc ke všem pří­sluš­ným ak­tu­a­li­za­cím spe­ci­a­li­zo­va­ných sad ná­stro­jů.

Ak­tu­a­li­za­ce sady spe­ci­a­li­zo­va­ných ná­stro­jů Auto­CAD 2024.0.1 za­hr­nu­jí:

  • AutoCAD Architecture 2024.0.1 Update
  • AutoCAD MEP 2024.0.1 Update - obsahuje aktualizaci Architecture 2024.0.1 Update.
  • Aktualizace AutoCAD Electrical 2024.0.1
  • AutoCAD Mechanical 2024.0.1 Update
  • AutoCAD Plant 3D 2024.0.1 Update

Poznámky:

  • K datu to­ho­to zve­řej­ně­ní není k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­zo­va­ná verze Auto­CAD Map 3D 2024.0.1Tool­set Up­da­te.
  • Odin­sta­lo­vá­ní ak­tu­a­li­za­ce by se mělo v ti­chos­ti vrá­tit na před­cho­zí úroveň ak­tu­a­li­za­ce. V pří­pa­dě, že se pro­ces odin­sta­la­ce plně ne­ob­no­ví na dříve na­in­sta­lo­va­nou úroveň ak­tu­a­li­za­ce, měly by být po­ža­do­va­né ak­tu­a­li­za­ce podle po­tře­by znovu na­in­sta­lo­vá­ny ručně.
  • Po po­u­ži­tí ak­tu­a­li­za­ce se v okně O pro­duk­tu zob­ra­zí verze ak­tu­a­li­za­ce a číslo se­sta­ve­ní nej­no­věj­ší na­in­sta­lo­va­né ak­tu­a­li­za­ce.
  • V ak­tu­a­li­za­ci 2024.0.1 jsou ob­sa­že­ny po­drob­né opra­vy a změny všech spe­ci­a­li­zo­va­ných sad ná­stro­jů Au­to­CA­Du.

Viz po­znám­ky k vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Auto­CAD 2024.0.1 Spe­ci­a­li­zed Tool­set:
AutoCAD Architecture 2024.0.1
AutoCAD MEP 2024.0.1
AutoCAD Electrical 2024.0.1
AutoCAD Mechanical 2024.0.1
AutoCAD Plant 3D 2024.0.1

 


Mohlo by vás zajímat: