Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Align Technology získá Cubicure

Pondělí, 11 Září 2023 11:55

Tags: 3D tisk | Akvizice | Align Technology | Cubicure | Digitální ortodoncie | Horká litografie

cubicure-horka litografie-2337Align Tech­no­lo­gy uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci sou­kro­mé spo­leč­nos­ti Cu­bicu­re, prů­kop­ní­ka v ob­las­ti pří­mých 3D tis­ko­vých ře­še­ní pro po­ly­mer­ní adi­tiv­ní vý­ro­bu, která vy­ví­jí, vy­rá­bí a dis­tri­bu­u­je ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly, za­ří­ze­ní a pro­ce­sy pro nová ře­še­ní 3D tisku. Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie horké li­to­gra­fie od Cu­bicu­re vy­u­ží­vá spe­ci­ál­ní me­cha­nis­mus za­hří­vá­ní a na­ná­še­ní po­vla­ků, který umo­ž­ňuje zpra­co­vá­vat vy­so­ce viskózní prys­ky­ři­ce a vy­rá­bět tak ob­zvláš­tě hou­žev­na­té a tep­lot­ně odol­né po­ly­me­ry.

Tento vy­so­ce přes­ný pro­ces 3D tisku usnad­ňu­je bez­pre­ce­dent­ní adi­tiv­ní vý­ro­bu pruž­ných sou­čás­tí s pře­kva­pi­vou kva­li­tou ma­te­ri­á­lu, která je první svého druhu.

Pro ty, kteří spo­leč­nost ne­zna­jí, Align Tech­no­lo­gy na­vr­hu­je a vy­rá­bí In­vi­sa­lign Sys­tem, jeden z nej­zná­měj­ších sys­té­mů či­rých rov­ná­tek na světě. Spo­leč­nost také vy­rá­bí a pro­dá­vá in­tra­o­rál­ní ske­ne­ry iTero a služ­by a CAD/CAM soft­ware exo­cad. Tyto tech­no­lo­gic­ké sta­veb­ní ka­me­ny umožňují zdo­ko­na­le­né di­gi­tál­ní or­to­don­tic­ké a re­s­to­ra­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py, které zlep­šu­jí vý­sled­ky pa­ci­en­tů a efek­ti­vi­tu praxe pro při­bliž­ně 247 tisíc zá­kaz­ní­ků z řad lé­ka­řů, a jsou klí­čem k pří­stu­pu k 500 mi­li­o­nům spo­tře­bi­te­lů na ce­lo­svě­to­vém trhu spo­leč­nos­ti Align.

Za uply­nu­lých 26 let bylo In­vi­sa­lign Sys­te­mem ošet­ře­no více než 15,7 mi­li­o­nu pa­ci­en­tů a spo­leč­nost po­kra­ču­je v roz­vo­ji di­gi­tál­ní sto­ma­to­lo­gie pro­střed­nic­tvím Align Di­gi­tal Plat­form, in­te­gro­va­né sady vlast­ních tech­no­lo­gií a slu­žeb po­sky­to­va­ných jako kom­plex­ní ře­še­ní pro pa­ci­en­ty a spo­tře­bi­te­le, or­to­don­tis­ty a prak­tic­ké zubní lé­ka­ře a la­bo­ra­to­ře/part­ne­ry.

In­vi­sa­lign zkou­má 3D tisk pro pří­mou i ne­pří­mou vý­ro­bu či­rých rov­ná­tek. Spo­leč­nost nyní stále více po­ci­ťu­je tíseň, pro­to­že kon­ku­ren­ti, jako je Smile Di­rect, za­vá­dě­jí agre­siv­ní stra­te­gie 3D tisku, aby urych­li­li vý­ro­bu a mož­nos­ti při­způ­so­be­ní. Mít Cu­bicu­re jako plně in­ter­ní zdroj umož­ní spo­leč­nos­ti dále urych­lit svůj vý­zkum a vývoj.

Kupní cena za trans­ak­ci bude činit při­bliž­ně 79 mi­li­o­nů EUR s vý­hra­dou ob­vyk­lých úprav při uza­vře­ní trans­ak­ce a úprav o stá­va­jí­cí vlast­nic­tví akcií Cu­bicu­re Alignem. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude do­kon­če­na ve čtvr­tém čtvrt­le­tí roku 2023 nebo na za­čát­ku roku 2024.

Jako startup byl Cu­bicu­re sou­čás­tí fondu AM Ven­tu­res, který se vě­nu­je startu­pům v rané fázi 3D tisku. Tým je pře­svěd­čen, že in­te­gra­ce pro­duk­tů Cu­bicu­re dále po­sí­lí klí­čo­vé schop­nos­ti Alig­nu v ob­las­ti pří­mé­ho 3D tisku a pod­po­ří tak ino­va­ce v ob­las­ti šká­lo­vá­ní vý­rob­ků vy­tiš­tě­ných přímým 3D tis­kem pro udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nost.

 


Mohlo by vás zajímat: