Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seznamte se se SOLIDWORKS Model­‑Based Definition

Pondělí, 02 Říjen 2023 22:05

Tags: SolidWorks

Solidworks MBD-2340Za­re­gis­truj­te se do zku­šeb­ní verze on­li­ne a za­čně­te během pár minut in­tu­i­tiv­ně ko­mu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím po­pi­sů vklá­da­ných přímo do 3D mo­de­lů. So­lid­works Model­‑Based De­fi­ni­ti­on (MBD) vám umož­ní de­fi­no­vat a zpra­co­vá­vat pro­duk­to­vé a vý­rob­ní spe­ci­fi­ka­ce jako jsou 3D kóty, tva­ro­vé a po­lo­ho­vé to­le­ran­ce, data a další typy po­pi­sů ne­u­vě­ři­tel­ně udr­ži­tel­ným způ­so­bem, který na­hra­dí kon­venč­ní od­vo­zo­vá­ní in­for­ma­cí z vý­kre­sů.

MBD při­chá­zí ke slovu tam, kde může být práce s 2D vý­kre­sy ča­so­vě i ná­kla­do­vě ná­roč­ná a ná­chyl­ná k chy­bám v in­ter­pre­ta­ci kvůli ne­jed­no­znač­né a ne­in­tu­i­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci.

VYZKOUŠEJTE SOLIDWORKS MBD

So­lid­works MBD je in­te­gro­va­né ře­še­ní pro vý­ro­bu za­lo­že­né na mo­de­lu, které pu­b­li­ku­je 3D po­pi­sy a PMI (in­for­ma­ce pro vý­ro­bu pro­duk­tu) přímo do stan­dard­ních prů­mys­lo­vých for­má­tů. Včet­ně no­vé­ho prů­lo­mo­vé­ho in­te­li­gent­ní­ho ná­stro­je ISO­‑GPS pro za­jiš­tě­ní shody s po­ža­do­va­nou nor­mou ve vý­ro­bě.

A co víc, mů­že­te si jej vy­zkou­šet ještě dnes, když se za­re­gis­tru­je­te do zku­šeb­ní verze So­lid­works on­li­ne. Po re­gis­tra­ci zís­ká­te pří­stup k So­li­dworks MBD během ně­ko­li­ka minut bez ja­kých­ko­li zá­vaz­ků.

Je pro vás MBD úplnou novinkou?

Por­tál My­So­lid­Works vám po­ra­dí. Re­gis­tra­ce do zku­šeb­ní verze pro­duk­tu za­hr­nu­je také on­li­ne vý­u­ko­vé mo­du­ly, které ob­sa­hu­jí vý­u­ko­vá videa, pro­kli­ká­va­cí si­mu­la­ce, kvíz a ukáz­ko­vé mo­de­ly.

Zažijte to ihned! První seznámení

Vy­zkou­šej­te So­lid­works MBD hned teď a vy­u­žij­te snad­no po­u­ži­tel­né ná­stro­je pro vy­tvá­ře­ní, zpra­co­vá­ní a vý­stu­py in­te­li­gent­ních dat MBD, za­čně­te au­to­ma­ti­zo­vat vý­ro­bu, zkra­co­vat dobu vý­rob­ních cyklů a zlep­šo­vat kva­li­tu vý­rob­ků.

 


Mohlo by vás zajímat: