Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CurifyLabs představuje farmaceutické barvy pro 3D tisk

Pátek, 20 Říjen 2023 11:58

Tags: 3D tisk | CurifyLabs | Farmacie | Léky na míru | Phar­ma Kit

CurifyLabs-CuraBlend-2342Fin­ská zdra­vot­nic­ká spo­leč­nost Cu­ri­fy­Labs na­bí­zí jako první 3D tisk léků jako šká­lo­va­tel­nou a prak­tic­kou služ­bu. Uved­la na trh far­ma­ceu­tic­ké in­kous­ty pro 3D tisk léků vy­rá­bě­né v sou­la­du se správ­nou vý­rob­ní praxí (GMP), které po­sky­tu­jí nové ře­še­ní pro vý­ro­bu in­di­vi­du­a­li­zo­va­ných léků na míru pa­ci­en­tům v lé­kár­nách a ne­moc­ni­cích.

Phar­ma Kit od Cu­ri­fy­Labs, za­hr­nu­jí­cí au­to­ma­ti­zo­va­nou tech­no­lo­gii 3D tisku v kom­bi­na­ci s tisk­nu­tel­ný­mi far­ma­ceu­tic­ký­mi in­kous­ty, umo­ž­ňuje širší při­je­tí per­so­na­li­zo­va­né me­di­cí­ny, což v bu­douc­nu po­ve­de k lepší péči o pa­ci­en­ty s růz­ný­mi po­tře­ba­mi.

Ve zdra­vot­nic­tví roste po­ptáv­ka po per­so­na­li­zo­va­né me­di­cí­ně. Ge­ne­tic­ké roz­dí­ly, věk, po­hla­ví, aler­gie a zdra­vot­ní po­sti­že­ní mohou ovliv­nit re­ak­ce jed­not­liv­ců na léky. Hro­mad­ná vý­ro­ba léků a stan­dar­di­zo­va­né dáv­ko­vá­ní mohou vést k ne­ú­čin­né léčbě, ve­d­lej­ším účin­kům a vý­znam­ným zdra­vot­ním ri­zi­kům pro ně­kte­ré pa­ci­en­ty.

V sou­čas­né době se v lé­kár­nách při­pra­vu­jí slo­že­né léky – in­di­vi­du­ál­ní léčba – ručně. Lé­kár­ní­ci od­mě­řu­jí a mí­cha­jí různé slož­ky, aby vy­tvo­ři­li léky při­způ­so­be­né kon­krét­ním po­ža­dav­kům pa­ci­en­ta. Tento po­stup sice za­jiš­ťu­je při­způ­so­be­ní na míru, ale často je spo­jen s časem a mož­ný­mi lid­ský­mi chy­ba­mi, což ohro­žu­je efek­ti­vi­tu a bez­peč­nost pa­ci­en­tů.

Cu­ri­fy­Labs vy­vi­nu­la kon­cept au­to­ma­ti­zo­va­né vý­ro­by na vy­žá­dá­ní, Cu­ri­fy­Labs Phar­ma Kit, který umo­ž­ňuje vý­ro­bu per­so­na­li­zo­va­ných léčiv přímo v lé­kár­nách, aby se vy­po­řá­da­la s pro­voz­ní­mi, fi­nanč­ní­mi, re­gu­lač­ní­mi a kli­nic­ký­mi pro­blémy, které brání šir­ší­mu za­vá­dě­ní per­so­na­li­zo­va­ných léčiv. Tým far­ma­ceu­tů spo­leč­nos­ti Cu­ri­fy­Labs vy­vi­nul řadu tisk­nu­tel­ných far­ma­ceu­tic­kých barev pro ši­ro­kou škálu API, které se dnes běžně v lé­kár­nách při­pra­vu­jí. Díky tis­kár­ně Cu­ri­fy­Labs Phar­ma Prin­ter a far­ma­ceu­tic­kým in­kous­tům mají lé­kár­ní­ci pří­stup ke knihov­ně tisk­nu­tel­ných in­kous­tů pro rych­lý 3D tisk v sou­la­du s re­gu­lač­ní­mi po­ža­dav­ky pro danou ob­last.


Mohlo by vás zajímat: