Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Optimalizace výrobního procesu peletovým 3D tiskem

Pátek, 24 Listopad 2023 15:02

Tags: 3D System | 3D tisk | EXT Titan Pellet | Peletky

3D Systems-2347Vý­rob­ní spo­leč­nos­ti čelí ne­u­stá­lé­mu tlaku na sni­žo­vá­ní ná­kla­dů a zkra­co­vá­ní do­da­cích lhůt. 3D tisk vy­tla­čo­vá­ním pelet umo­ž­ňuje až de­se­ti­ná­sob­né zvý­še­ní rych­los­ti a de­se­ti­ná­sob­né sní­že­ní ná­kla­dů na ma­te­ri­ál ve srov­ná­ní s tis­kem po­mo­cí fi­la­men­tu. Tato trans­for­mač­ní tech­no­lo­gie šetří ino­va­tiv­ním spo­leč­nos­tem znač­né množ­ství času a peněz tím, že na­hra­zu­je tra­dič­ní vý­rob­ní me­to­dy.

Vel­ko­for­má­to­vý 3D tisk vy­tla­čo­vá­ním pe­le­tek si rych­le zís­ká­vá ob­li­bu v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích, od od­lé­vá­ní vzorů z písku přes ter­mo­for­mo­va­cí ko­ki­ly až po díly pro ko­neč­né po­u­ži­tí.

Při­poj­te se k od­bor­ní­kům z 3D Sys­tems a pro­zkou­mej­te ino­va­tiv­ní apli­ka­ce, které umo­ž­ňují je­jich vel­ko­for­má­to­vé prů­mys­lo­vé 3D tis­kár­ny řady EXT Titan Pellet s ob­je­mem až 1270 × 1270 × 1829 mm. Tis­kár­ny EXT Titan Pellet umo­ž­ňují tisk s ši­ro­kou šká­lou pe­le­to­vých ma­te­ri­á­lů od ko­mo­dit­ních plas­tů, jako je PLA, ABS a PETG, až po tech­nic­ké plas­ty pl­ně­né sklem a uh­lí­kem, jako je po­ly­kar­bo­nát, nylon, ULTEM a PEKK. Více mož­nos­tí ná­stro­jo­vých hlav včet­ně ex­trudé­ru vlá­ken a fré­zo­va­cí­ho vře­te­na umo­ž­ňuje adi­tiv­ní i sub­trak­tiv­ní pro­ce­sy na jed­nom stro­ji.

3D Systems-1-2347
3D Systems-2-2347

Mohlo by vás zajímat: