Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Exkluzivní ceny 3DEXPERIENCE World 2024 pro zahraniční účastníky

Pondělí, 04 Prosinec 2023 11:49

3DExperience World 2024-2349Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on ak­tu­ál­ně ro­ze­sí­lá e­‑maily s in­for­ma­cí o ex­klu­ziv­ní slevě pro me­zi­ná­rod­ní účast­ní­ky kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su v Texa­su od 11. do 14. února 2024. A že se i mistr tesař utne, vi­dí­me na do­pro­vod­ném ob­ráz­ku, kde je chyb­ně uve­den rok ko­ná­ní 2023.

Nic to ovšem ne­mě­ní na tom, že při po­u­ži­tí pro­pa­gač­ní­ho kódu 3DXW24­IN­TER­NATI­O­NA­L200 mohou za­hra­nič­ní účast­ní­ci vy­u­žít, podle or­ga­ni­zá­to­rů fan­tas­tic­kou, slevu 200 USD.

3DXW2024-cenik1

Kaž­do­pád­ně po­řa­da­te­lé touto spe­ci­ál­ní na­bíd­kou chtě­jí vy­já­d­řit uzná­ní za za­hra­nič­ní účast na 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024, která pro tyto účast­ní­ky sa­mo­zřej­mě zna­me­ná po­ně­kud vyšší ná­kla­dy, pře­de­vším na ces­to­vá­ní.
Me­zi­ná­rod­ní sleva je ur­če­na pouze pro země mimo Se­ver­ní Ame­ri­ku a vzta­hu­je se na plné re­gis­tra­ce na kon­fe­ren­ci a nelze ji kom­bi­no­vat s ji­ný­mi sle­va­mi.

Účast­ní­ci zís­ka­jí pří­stup k in­spi­ra­tiv­ním obec­ným před­náškám, stov­kám tech­nic­kých pře­stáv­ko­vých před­ná­šek, mož­nost na­vá­zat kon­takt s part­ne­ry a po­sky­to­va­te­li slu­žeb So­lid­works, spous­tu pří­le­ži­tos­tí k na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů a mnoho dal­ší­ho. Vra­ce­jí se ob­lí­be­né akce pro účast­ní­ky, jako je Model Mania, 3D­Ex­pe­ri­en­ce Play­ground, EDU Zone, 3D­Ex­pe­ri­en­ce Lab a také Shop Floor.​

Le­toš­ní no­vin­kou je účast na doplňko­vých ak­cích, jako je VIP Up­gra­de a tří­den­ní stra­vo­va­cí per­ma­nent­ka.

3DXW2024-dodatkove

Za­jis­tě­te si své místo – re­gis­truj­te se na 3D­EX­PE­RI­EN­CE World 2024 ještě dnes.