Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EasyRx spolupracuje s Nexa3D

Středa, 27 Prosinec 2023 22:32

Tags: 3D software | 3D tisk | EasyRX | Nexa3D | Ortodoncie | Spolupráce | Zubní lékařství

EasyRX-Prescription-Form-2352Ea­sy­Rx, známá z ob­las­ti uni­ver­zál­ní­ho la­bo­ra­tor­ní­ho před­pi­su, di­gi­tál­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu a 3D soft­wa­ru pro zubní lé­ka­ře a or­to­don­tis­ty, ozna­mu­je spo­lu­prá­ci s Nexa­3D, prů­kop­ní­kem v ob­las­ti 3D tisku a di­gi­tál­ní sto­ma­to­lo­gie. Díky part­ner­ství s Nexa­3D nyní Ea­sy­Rx in­te­gru­je adi­tiv­ní vý­rob­ní tech­no­lo­gii Nexa­3D do svého di­gi­tál­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu, což vede k efek­tiv­něj­ší­mu a ra­ci­o­na­li­zo­va­né­mu fun­go­vá­ní zub­ních la­bo­ra­to­ří a or­di­na­cí.

Tato spo­lu­prá­ce nejen­že splňuje po­ža­dav­ky uži­va­te­lů na in­te­gro­va­ný a tech­no­lo­gic­ky vy­spě­lý pra­cov­ní po­stup, ale také na­sta­vu­je nový stan­dard péče o pa­ci­en­ty díky spo­je­ní plat­for­my Ea­sy­Rx s ře­še­ní­mi 3D tisku od Nexa­3D.

EasyRx Standard-3D-2-2352

Touto in­te­gra­cí Ea­sy­Rx po­kra­ču­je ve svém po­slá­ní mo­der­ni­zo­vat celý pro­ces sprá­vy la­bo­ra­tor­ních před­pi­sů pro zubní lé­ka­ře a or­to­don­tis­ty. Zubní or­di­na­ce a la­bo­ra­to­ře nyní mohou mi­ni­ma­li­zo­vat ma­nu­ál­ní úkony pro­střed­nic­tvím ze­fek­tiv­ně­né­ho di­gi­tál­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu. Po­sky­to­va­te­lé tak mohou ome­zit ma­nu­ál­ní úkony a více se sou­stře­dit na po­sky­to­vá­ní kva­lit­ní péče o pa­ci­en­ty.


Mohlo by vás zajímat: