Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Česká 3DDen vstoupila do světového 3D tisku

Čtvrtek, 01 Únor 2024 22:14

Tags: 3D tisk | 3DDen | Ekologie | Filamenty | Jan Hřebabecký | Materiály

Jan Hrebabecky 3dden CEO prostory-2405Spo­leč­nost 3DDen vsa­di­la na 3D tisk, ale nejen ten kla­sic­ký. Díky tomu, že vy­vi­nu­la vlast­ní po­kro­či­lé tis­kár­ny a ře­še­ní, do­ká­že vy­tisk­nout nejen běžné věci známé v ob­las­ti v 3D tisku, ale i spe­ci­fic­ké pro­duk­ty, jako jsou na­pří­klad mer­chan­di­sing fi­gur­ky s přes­nos­tí na se­ti­ny mi­li­me­t­ru. Za­mě­řu­je se také na de­ko­ra­ce do do­mác­nos­tí a firem či de­signo­vý ná­by­tek.

V praž­ských Hor­ních Po­čer­ni­cích v Xa­ve­ro­vě v pro­sto­rách bý­va­lé vel­ko­far­my drů­be­že nyní fun­gu­je uni­kát­ní vel­ko­far­ma 3D tis­ká­ren. Zde téměř non­stop pra­cu­je téměř tři stov­ky 3D tis­ká­ren růz­ných druhů.

Dá se říci, že 3DDen na­va­zu­je na úspě­chy české firmy Prusa Re­search, od které také část stro­jů má. Ty ale již ne­sta­či­ly na slo­ži­těj­ší a pro­pra­co­va­něj­ší pro­duk­ty, a proto zde za­ča­li vy­ví­jet své vlast­ní 3D tis­kár­ny. Od­li­šu­jí se i za­mě­ře­ním – spe­ci­a­li­zu­jí se na ví­ce­ba­rev­ný tisk z kom­bi­no­va­né­ho ma­te­ri­á­lu a na za­káz­ku jsou schop­ni ve 3D vy­mo­de­lo­vat a vy­tisk­nout prak­tic­ky co­ko­li. To navíc velmi rych­le, prak­tic­ky do dru­hé­ho dne.

Část stro­jů je na míru se­stro­je­na od­bor­ní­ky z 3DDen. Ty jsou pak svě­to­vě uni­kát­ní, pro­to­že vy­rá­bě­jí spe­ci­fic­ké kom­plet­ní před­mě­ty z uni­kát­ní­ho eko­lo­gic­ké­ho fi­la­men­tu, su­ro­vi­ny pro 3D tisk v po­do­bě vlák­na na cív­kách, která je vy­ro­be­na z recyklo­va­né­ho plas­tu z plas­to­vých lahví a dal­ší­ho od­pa­du vy­lo­ve­né­ho ze svě­to­vých oce­á­nů. Navíc za cenu nižší, než je cena no­vé­ho fi­la­men­tu z plas­tu z pr­vo­vý­ro­by.

3DDen seg­ment 3D tisku vý­vo­jo­vě po­su­nu­je. Na svých tis­kár­nách totiž vy­rá­bí stov­ky druhů růz­ných vý­rob­ků od ma­lých fi­gu­rek po­sta­vi­ček z filmů, mer­chan­di­sing svě­to­vých hu­deb­ních sku­pin, me­dai­lí a po­há­rů pro spor­tov­ní týmy z ce­lé­ho světa, až po de­signo­vý ná­by­tek pro firmy a do­mác­nos­ti. Umí zkrát­ka vy­tisk­nout téměř co­ko­li.

3dden-2405

Spe­ci­fi­kum a ori­gi­na­li­ta 3DDen spo­čí­vá v tom, že zde do­ká­žou vy­ro­bit téměř vše před­sta­vi­tel­né, a to na míru. Na­pří­klad do své kan­ce­lá­ře si vy­tisk­li obří de­signo­vou stěnu, jež je přes­nou repli­kou po­vrchu Marsu. Dů­le­ži­té je, že svými vý­rob­ky vy­tiš­tě­ný­mi v Praze úspěš­ně kon­ku­ru­je vý­rob­kům do­vá­že­ným ti­sí­ce ki­lo­me­t­rů z Číny. V 3DDen jsou kon­ku­ren­ce­schop­ní jak ce­no­vě, tak pro­ve­de­ním a de­sig­nem. A navíc díky ka­pa­ci­tě jsou schop­ni dodat vý­rob­ky téměř hned a z eko­lo­gic­ké­ho ma­te­ri­á­lu.

Firmu 3DDen za­lo­žil a řídí Jan Hře­ba­bec­ký, úspěš­ný in­ves­tor zejmé­na v ob­las­ti e­‑com­mer­ce a re­tai­lu. Spo­lu­vy­bu­do­val na­pří­klad firmy RON­DO­go, Hell­spy či I&Q GROUP.


Mohlo by vás zajímat: