Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Integrovaná izometrie potrubí pro Creo Piping

Úterý, 27 Únor 2024 23:51

Tags: CAD Schröer | Creo Piping | Izometrie | M4 ISO | Potrubí | Verze 4.2

20240220 m4iso-4-2-release-2409Izo­me­t­rie po­tru­bí tvoří pevný zá­klad pro vý­ro­bu a do­ku­men­ta­ci po­tru­bí li­bo­vol­né ve­li­kos­ti. Díky je­jich jed­no­du­chos­ti a kom­pakt­ní vi­zu­a­li­za­ci lze spo­leč­ně s po­drob­ný­mi se­zna­my dílů zná­zor­nit i velmi slo­ži­té po­trub­ní sys­témy. Modul Creo Pi­ping po­sky­tu­je fir­mám efek­tiv­ní ná­stroj pro na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí. M4 ISO je pří­dav­ný modul, který umožňuje au­to­ma­ti­zo­va­né ge­ne­ro­vá­ní po­drob­ných izo­me­t­ric­kých údajů po­tru­bí přímo z ná­vr­hu Creo Pi­pingu.

Plně di­men­zo­va­né izo­me­t­ric­ké vý­kre­sy po­tru­bí spolu se sou­vi­se­jí­cí­mi se­zna­my dílů, se­zna­my svarů a ta­bul­ka­mi ohybů při­pra­ve­ný­mi pro ohý­bač­ky po­tru­bí se vy­tvá­ře­jí stisk­nu­tím je­di­né­ho tla­čít­ka. Všech­ny do­ku­men­ty jsou vy­ge­ne­ro­vá­ny během ně­ko­li­ka sekund a při­pra­ve­ny k vý­ro­bě v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi pod­ni­ko­vý­mi nor­ma­mi.

Nová verze 4.2 M4 ISO pro Creo Piping

Nej­no­věj­ší verze izo­me­t­ric­ké­ho soft­wa­ru pro Creo Pi­ping ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní a op­ti­ma­li­za­cí, které ještě více usnadňují a ze­fek­tivňují tvor­bu izo­me­t­ric­kých plánů po­tru­bí. Verzi 4.2 lze po­u­ží­vat s nej­no­věj­ší­mi ver­ze­mi soft­wa­ru Creo. Již od první verze byl M4 ISO op­ti­ma­li­zo­ván pro tvor­bu izo­me­t­rie po­tru­bí přímo z Creo. Zá­kaz­ní­ci CAD Schroeru mají často spe­ci­fic­ké fi­rem­ní po­ža­dav­ky, které vy­ho­vu­jí je­jich in­di­vi­du­ál­ním vý­rob­ním pro­ce­sům. S kaž­dou novou verzí se těmto po­ža­dav­kům firma při­způ­so­bu­je, aby byl sys­tém M4 ISO ještě efek­tiv­něj­ší.

Dokumentace návrhů potrubí připravená k výrobě stisknutím tlačítka

M4 ISO verze 4.2 po­sky­tu­je vše, co uži­va­te­lé Creo Pi­pin­gu po­tře­bu­jí pro do­ku­men­ta­ci a vý­ro­bu po­trub­ních kon­struk­cí. Tento vý­kon­ný pří­dav­ný modul pro Creo Pi­ping po­krý­vá všech­ny aspek­ty pro­fe­si­o­nál­ní­ho na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí – od au­to­ma­tic­ké­ho ge­ne­ro­vá­ní izo­me­t­ric­kých vý­kre­sů po­tru­bí bez mě­řít­ka až po de­tail­ní tvor­bu se­zna­mů dílů, ta­bu­lek ohybů a se­zna­mů svarů. Firmy mohou vy­u­ží­vat řadu výhod, které šetří mnoho času, a tedy i ná­kla­dů. Mezi tyto vý­ho­dy patří zcela au­to­ma­ti­zo­va­né ge­ne­ro­vá­ní izo­me­t­ric­kých vý­kre­sů po­tru­bí a sou­vi­se­jí­cí do­ku­men­ta­ce a také při­způ­so­be­ní všech do­ku­men­tů vlast­ním stan­dar­dům spo­leč­nos­ti.

Vyzkoušejte si M4 ISO pro Creo Piping zdarma

Spo­leč­nos­ti si mohou M4 ISO vy­zkou­šet zdar­ma a pře­svěd­čit se o jeho vý­ho­dách na vlast­ní kůži. Tým M4 ISO z CAD Schroeru pod­po­ru­je kaž­dou zku­šeb­ní verzi, aby každá spo­leč­nost mohla vy­u­žít výhod soft­wa­ru a vy­tě­žit z něj ma­xi­mum. Tento tým od­bor­ní­ků také ana­ly­zu­je spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky spo­leč­nos­ti a uka­zu­je možné způ­so­by, jak je lze po­mo­cí M4 ISO spl­nit. S verzí 4.2 soft­wa­ru M4 ISO lze izo­me­t­rie po­tru­bí vy­tvá­řet ještě lépe a po­drob­ně­ji přímo z ná­vr­hu Creo Pi­ping.

Bezproblémově integrovaná izometrie potrubí pro Creo Piping >>

 


Mohlo by vás zajímat: