Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MapFactor Navigator pro Android v odlehčené verzi

Středa, 10 Duben 2024 22:33

Tags: Android | GPS | MapFactor | Navigator Lite | SDK

Navigator Lite-promo-2415Na­vi­ga­tor Lite na­bí­zí výběr z klí­čo­vých funk­cí Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru, včet­ně of­fli­ne map ke sta­že­ní, de­tail­ní­ho plá­no­vá­ní tras od dveří ke dve­řím, off­li­ne GPS na­vi­ga­ce, vy­hle­dá­va­cí funk­ce, při­způ­so­bi­tel­ných pro­fi­lů vo­zi­del, al­ter­na­tiv­ních tras a upo­zor­ně­ní na rych­lost­ní ome­ze­ní a va­ro­vá­ní před ra­da­ry. Na­vi­ga­tor Lite zá­ro­veň slou­ží jako ukáz­ka mož­né­ho po­u­ži­tí Ma­p­Fac­tor Maps & Na­vi­gati­on SDK pro An­dro­id.

Ma­p­fac­tor Maps & Na­vi­gati­on Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit (SDK) umo­ž­ňuje snad­nou in­te­gra­ci of­fli­ne ma­po­vých pod­kla­dů, vý­po­čet op­ti­mál­ní trasy a na­vi­ga­ce do své vlast­ní An­dro­id apli­ka­ce. To ocení nejen vý­vo­já­ři apli­ka­cí pro lo­gis­ti­ku, te­le­ma­tic­ké sys­témy, do­pra­vu, sprá­vu vo­zo­vé­ho parku, ale i mnozí další, kteří po­tře­bu­jí z ja­ké­ho­ko­liv dů­vo­du do­pl­nit tyto funk­ce do svého soft­wa­ru.

MapFactor Navigator Lite-2415

Mezi znač­né před­nos­ti Ma­p­Fac­tor Maps & Na­vi­gati­on SDK patří of­fli­ne funkč­nost, tedy po­u­ží­vá­ní bez po­tře­by da­to­vé­ho při­po­je­ní. Další funk­ce, které SDK na­bí­zí, jsou např. zob­ra­ze­ní mapy, of­fli­ne vy­hle­dá­vá­ní v mapě podle ad­re­sy i POI či vý­po­čet op­ti­mál­ní trasy s li­bo­vol­ným po­čtem prů­jezd­ních bodů. Sa­mo­zřej­mos­tí je pak hla­so­vá na­vi­ga­ce krok za kro­kem pro různé typy vo­zi­del – osob­ní i ná­klad­ní vo­zi­dla, au­to­bu­sy, do­dáv­ko­vé vozy, taxi, IZS, i pro cyk­lis­ty, mo­to­cy­klis­ty a pěší. SDK je fle­xi­bil­ní a vy­so­ce při­způ­so­bi­tel­né vlast­ním po­tře­bám vý­vo­já­řů.

Další informace najdete na sdk.mapfactor.com.

 


Mohlo by vás zajímat: