Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Select Additive se Stratasysem

Středa, 17 Duben 2024 22:38

Tags: 3D tisk | Do­ho­da | Mor­ris Group | Po­ly­me­ry | Stra­ta­sys | Vý­hrad­ní part­ne­rství

Using-F123-CR-FDM-Printer-3-2416Stra­ta­sys ozná­mil, že uza­vřel do­ho­du o tom, že se stane vý­hrad­ním part­ne­rem firmy Se­lect Ad­di­ti­ve Tech­no­lo­gies, di­vi­ze Mor­ris Group, pro 3D tisk po­ly­me­rů, která je jed­ním z nej­vět­ších do­voz­ců a dis­tri­bu­to­rů ob­rá­bě­cích stro­jů ve Spo­je­ných stá­tech. Se­lect Ad­di­ti­ve, která vy­u­ží­vá více než 80 let zku­še­nos­tí ve služ­bách ko­voz­pra­cu­jí­cí­ho prů­mys­lu, má dobrou po­zi­ci k tomu, aby vý­rob­cům na­bíd­la po­třeb­ný most od kon­venč­ních me­tod od­st­ra­ňo­vání kovů k rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­ho­dám adi­tiv­ní vý­ro­by.

Toto part­ner­ství na­bíd­ne je­jich zá­kaz­nic­ké zá­klad­ně ši­ro­kou škálu tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní po­ly­mer­ní­ho 3D tisku, které může po­skyt­nout pouze Stra­ta­sys.

Se­lect Ad­di­ti­ve na­bí­zí kom­plet­ní sadu 3D po­ly­me­ro­vých tis­ká­ren, soft­wa­ru a ma­te­ri­á­lů Stra­ta­sys. Díky těmto ře­še­ním budou moci zá­kaz­ní­ci zdo­ko­na­lit vý­ro­bu pro­to­ty­pů, ob­rá­bět nové ná­stro­je a pro­vá­dět hro­mad­nou vý­ro­bu po­ly­mer­ních dílů. To bude stále dů­le­ži­těj­ší, pro­to­že adi­tiv­ní vý­ro­ba stále roste a na­bí­zí více pří­le­ži­tos­tí, pro­to­že se na­bí­ze­jí kom­plet­ní ře­še­ní na­příč celým ži­vot­ním cyk­lem vý­ro­by.


Mohlo by vás zajímat: