Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Po úpadku se EVO-tech reorganizuje na NEVO3D

Pátek, 19 Duben 2024 16:37

Tags: 3D tisk | Adi Pohn | EVO-tech | NEVO3D

NEVO3D-Mgmt klein-2416Ra­kous­ký EVO-tech musel kon­cem loňského roku vy­hlá­sit kon­kurz kvůli ne­pře­ko­na­tel­ným spo­rům o stra­te­gic­ké smě­řo­vá­ní spo­leč­nos­ti. Bliž­ší in­for­ma­ce mů­že­te najít v tisku v de­ní­ku K-Ze­i­tung. Novou in­for­ma­cí je, že pů­vod­ní tým se svými sys­témy po­kra­ču­je pod ná­zvem NE­VO3D. Spo­leč­nost byla za­lo­že­na na za­čát­ku ledna spo­leč­ně s novým part­ne­rem Adi Po­hnem, zná­mým re­no­vá­to­rem v Ra­kous­ku.

Pro stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ky zů­stá­vá kromě no­vé­ho názvu spo­leč­nos­ti téměř vše při starém a mů­že­te ji kon­tak­to­vat zná­mý­mi ko­mu­ni­kač­ní­mi ka­ná­ly.

Do bu­douc­na bude NE­VO3D pre­zen­to­vá­na ší­ře­ji a mimo jiné od za­čát­ku dubna na­bí­zí pro­fe­si­o­nál­ní služ­bu 3D tisku na svých stro­jích. Co se týče vý­vo­je, v le­toš­ním roce se v NE­VO3D za­mě­řu­jí na op­ti­ma­li­za­ci svých ře­za­cích pro­fi­lů, stro­jo­vých skrip­tů a ma­te­ri­á­lo­vých pa­ra­me­t­rů.

NO­VO3D také upo­zorňuje na své nové pro­ti­po­žár­ní prů­mys­lo­vé ře­še­ní pro že­lez­nič­ní prů­my­sl, které ofi­ci­ál­ně před­sta­ví na webi­ná­ři s ÖBB (Ra­kous­ké stát­ní dráhy) 12. červ­na.


Mohlo by vás zajímat: