Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fastems vydává software pro řízení výroby v8.2

Čtvrtek, 02 Květen 2024 22:54

sustainable-machining-mms-2418Fas­tems ozná­mi­la novou verzi Ma­nu­factu­ring Ma­nage­ment Soft­wa­ru (MMS 8.2), který řídí au­to­ma­ti­zač­ní sys­témy Fas­tems a který po­má­há CNC vý­rob­cům vy­u­ží­vat au­to­ma­ti­za­ci k mě­ře­ní, vy­ka­zo­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ci je­jich úsilí o udr­ži­tel­nost vý­ro­by. Uži­va­te­lé mohou měřit spo­tře­bu ener­gie svých NC pro­gra­mů, mi­ni­ma­li­zo­vat spo­tře­bu ener­gie v době ne­čin­nos­ti stro­je a vy­čle­nit kon­krét­ní ob­rá­bě­cí stro­je pro zpra­co­vá­ní ur­či­tých kovů za úče­lem kva­lit­ní recyk­la­ce třísek.

MMS verze 8.2 bude k dis­po­zi­ci jako nová funk­ce a jako up­gra­de stá­va­jí­cích au­to­ma­ti­zač­ních sys­té­mů Fas­tems od le­toš­ní­ho léta (2024).

Vý­rob­ci CNC po celém světě hle­da­jí způ­so­by, jak měřit, vy­ka­zo­vat a op­ti­ma­li­zo­vat své úsilí v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti, pro­to­že po­ža­dav­ky na udr­ži­tel­nost ros­tou. Soft­ware pro ří­ze­ní au­to­ma­ti­za­ce MMS verze 8.2 je vy­vi­nut tak, aby vý­rob­cům po­má­hal při do­sa­ho­vá­ní je­jich cílů udr­ži­tel­nos­ti, zejmé­na v ob­las­ti vý­ro­by s vy­so­kým po­dí­lem směsí.

Au­to­ma­ti­za­ce CNC stro­jů byla vždy udr­ži­tel­nou vol­bou. Mezi vý­ho­dy patří bez­peč­něj­ší pra­cov­ní místa; vyšší zis­ko­vost; a sní­že­ní emisí z vý­ro­by o po­lo­vi­nu, kte­ré­ho lze do­sáh­nout sní­že­ním ob­rá­bě­ní, spo­tře­by ener­gie v za­ří­ze­ní, zmet­ko­vi­tos­ti, out­sour­cin­gu a lo­gis­ti­ky. S více než 5000 au­to­ma­ti­zač­ní­mi sys­témy in­sta­lo­va­ný­mi po celém světě a ocho­tou učit se od svých zá­kaz­ní­ků im­ple­men­to­va­la Fas­tems do svých au­to­ma­ti­zač­ních sys­té­mů nové funk­ce, které vý­rob­cům po­má­ha­jí plnit je­jich po­vin­nos­ti v ob­las­ti mě­ře­ní a vy­ka­zo­vá­ní udr­ži­tel­nos­ti.

Jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších po­ža­dav­ků na vý­rob­ce je začít měřit a vy­ka­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu vy­rá­bě­ných dílů. MMS 8.2 měří a vy­ka­zu­je spo­tře­bu ener­gie ob­rá­bě­cí­ho stro­je pro každý NC pro­gram, což vý­rob­cům umo­ž­ňuje vy­po­čí­tat spo­tře­bu ener­gie na úrov­ni dílů. Tyto in­for­ma­ce lze také vy­u­žít k úpra­vě ne­e­fek­tiv­ních NC pro­gra­mů nebo spouš­tě­ní ně­kte­rých dílů přes noc, kdy je po­tře­ba elek­tric­ké ener­gie nižší.

Aby se mi­ni­ma­li­zo­va­la zby­teč­ná spo­tře­ba ener­gie, nová funk­ce „Au­to­ma­tic­ké za­pnu­tí/vy­pnu­tí“ au­to­ma­tic­ky vypne ob­rá­bě­cí stro­je, pokud není na­plá­no­ván žádný NC pro­gram, který by měl být spuš­těn. S funk­cí au­to­ma­tic­ké­ho pro­bu­ze­ní se stroj spus­tí a za­hře­je před tím, než se spus­tí další NC-pro­gram.

Vzhle­dem k tomu, že kov je ne­ob­no­vi­tel­ný a cenný zdroj, je recyk­la­ce ne­smír­ně dů­le­ži­tá pro úsilí o udr­ži­tel­nost. Sys­tém MMS 8.2 je vy­ba­ven funk­cí vy­hra­ze­ní ma­te­ri­á­lu, která uži­va­te­lům umožňuje smě­ro­vat úlohy s kon­krét­ním ma­te­ri­á­lem na kon­krét­ní ob­rá­bě­cí stro­je. Tímto způ­so­bem lze snad­no od­dě­lit a recyklo­vat vy­so­ce kva­lit­ní třís­ky.

Další in­for­ma­ce o Fas­tems a je­jích ini­ci­a­ti­vách v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti na­lez­ne­te na fastems.com/sustainability.