Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TTC apki distributorem značky ecom v ČR a SR

Čtvrtek, 23 Květen 2024 22:04

Tags: Distribuce | ecom | Hardware | Mobilní telefony | Tablety | TTC apki

apki bg-2421TTC apki, do­da­va­tel ře­še­ní pro di­gi­ta­li­za­ci a bez­peč­nost pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, se stala ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní ecom pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. TTC apki tak roz­ši­řu­je na­bíd­ku odol­ných te­le­fo­nů, table­tů a pří­slu­šen­ství pro prů­my­sl, které jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s je­jich apli­ka­ce­mi.

Pro­duk­ty ecom za­hr­nu­jí odol­né mo­bil­ní te­le­fo­ny a table­ty s cer­ti­fi­ka­cí ATEX pro zóny 1 a 2 splňující přís­ná kri­té­ria pro bez­peč­nost a spo­leh­li­vost v pro­stře­dí s ne­bez­pe­čím vý­buchu. Tyto pří­stro­je na­chá­ze­jí uplat­ně­ní v rop­ném a ply­ná­ren­ském prů­mys­lu, le­tec­tví, che­mic­kém a tě­žeb­ním prů­mys­lu. Mezi nej­no­věj­ší pro­duk­ty ecom patří za­ří­ze­ní pod­po­ru­jí­cí 5G ko­mu­ni­ka­ci v pri­vát­ních sí­tích, jako na­pří­klad mo­bil­ní te­le­fon Smart-Ex 03 DZ2 nebo DZ1.
Znač­ka ecom je sou­čás­tí port­fo­lia ně­mec­ké spo­leč­nos­ti Pep­perl+Fuchs, do­da­va­te­le prů­mys­lo­vých sní­ma­čů a tech­no­lo­gií ochra­ny proti vý­buchu. V rámci re­or­ga­ni­za­ce pro­dej­ních ka­ná­lů se Pep­perl+Fuchs v ně­kte­rých ze­mích roz­ho­dl na­vá­zat ob­chod­ní spo­lu­prá­ci s lo­kál­ní­mi part­ne­ry. TTC apki byla vy­brá­na jako dis­tri­buč­ní part­ner pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.
Veš­ke­ré pro­duk­ty znač­ky ecom jsou k dis­po­zi­ci na webu www.ecom-ex.com/products. Zá­kaz­ní­ci zde mohou zvo­lit pro ně vhod­nou kon­fi­gu­ra­ci a ná­sled­ně po­slat po­ptáv­ku na e-mail obchod@apki.cz.


Mohlo by vás zajímat: