Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ma­ker­Bot za­čí­ná pro­dá­vat ME­THOD X

Úterý, 06 Srpen 2019 08:57

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | ABS | Hardware | Ma­ker­Bot | ME­THOD X | PETG | PLA | Pro­dej | PVA | TOUGH

MakerBot Method X-1932Vý­rob­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Me­thod X, která má cir­ku­lačně vy­hří­va­nou ko­mo­ru na 100 °C, bude pra­co­vat s ABS ma­te­ri­á­ly, jež vy­dr­ží až o 15 °C více než kon­ku­renč­ní ABS, a s roz­pust­ný­mi pod­půr­ný­mi ma­te­ri­á­ly Stra­ta­sys SR-30. Ma­te­ri­ál Ma­ker­Bot ABS pro Me­thod má tep­lot­ní a me­cha­nic­ké vlast­nos­ti po­dob­né ABS ma­te­ri­á­lům po­u­ží­va­ným pro vstři­ko­vá­ní plas­tů. Po­u­žít se da­jí i dal ­ší ma­te­ri­á­ly jako Ma­ker­Bot PLA, Ma­ker­Bot TOUGH, Ma­ker­Bot PETG a Ma­ker­Bot PVA. Me­thod X je je­di­nou 3D tis­kár­nou ve své ce­no­vé re­la­ci, vy­u­ží­va­jí­cí snad­no a rych­le od­stra­ni­tel­ný pod­půr­ný ma­te­ri­ál Stra­ta­sys SR-30, tak­že lze tisk­nout i du­ti­ny, pře­vi­sy nebo sou­čás­ti s pláš­těm.

3D tis­ko­vý sys­tém Me­thod X je au­to­ma­ti­zo­va­ný, bez nut­nos­ti ma­nu­ál­ních zá­sa­hů, a na­bí­zí funk­ce jako dvo­ji­tý vý­tlač­ník, vy­sou­še­če ma­te­ri­á­lu, 21 za­bu­do­va­ných sen­zo­rů nebo ma­xi­mál­ně pevný ko­vo­vý rám. Mož­né jsou i opa­ko­va­né tisky. Přes­nost tis­ku či­ní zhru­ba 0,2 mm.
Více informací na www.makerbot.com,

Stratasys MakerBot Method X-1932


Mohlo by vás zajímat: