Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ul­ti­ma­ker Cura 4.2

Středa, 07 Srpen 2019 09:19

Tags: 3D tisk | Cura | Software | Ul­ti­ma­ker | Verze 4.2

cura-1932Ul­ti­ma­ker vy­dá­vá novou verzi svého soft­wa­ru pro pří­pra­vu 3D tisku, Cura 4.2. Me­zi no­vý­mi funk­ce­mi na­jde­me na­pří­klad or­to­gra­fic­ký ná­hled pro po­rov­ná­ni roz­mě­rů mo­de­lů před sa­mot­ným tis­kem, vy­ska­ko­va­cí se­znam ob­jek­tů, kdy tře­ba klik­nu­tím na ná­zev se zvý­raz­ní od­po­ví­da­jí­cí mo­del, při­by­ly nové bar­vy (oran­žo­vá) pro vy­pl­ně­ní a pod­po­ru roz­hra­ní (mo­d­rá) u ná­hle­du vrs­tev, po klik­nu­tí na tla­čít­ko Sli­ce se text změ­ní na Pro­ces­sing (zpra­co­vá­vám), aby se pře­de­šlo ja­ké­mu­ko­liv ne­po­ro­zu­mě­ní.

Dá­le je zde no­vá mož­nost pro de­tail­ní na­sta­ve­ní vzdá­le­nos­ti trys­ky po re­star­tu (pro­to­že ně­kte­rý ma­te­ri­ál bě­hem dlou­hých po­hy­bů vy­té­ká) a volba Smart Z Seam vy­lep­šu­je vzhled tisku – ana­ly­zu­je ge­o­me­t­rii mo­de­lu a au­to­ma­tic­ky zvo­lí, kdy skrýt a kdy uká­zat spo­je. Za­pra­co­vá­ny by­ly i opra­vy se sta­bi­li­tou pro­gra­mu, při vy­kres­lo­va­ní, zby­teč­ných po­hy­bech ne­bo pře­kry­vech. Roz­ší­ře­na by­la pod­po­ra 3D tis­ká­ren tře­tích stran (včet­ně mo­di­fi­ka­ce Cre­a­w­so­me Mod pro vět­ši­nu tis­ká­ren Cre­a­li­ty).
Ultimaker Cura 4.2.1 je k dispozici ke sta­že­ní pro 64­bi­to­vé ope­ra­č­ní sy­s­té­my Win­dows, Mac­OS a Li­nux na tom­to od­ka­zu: ultimaker.com/software/ultimaker-cura.


Mohlo by vás zajímat: