Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dunlop využije 3D tisk Markforged

Neděle, 11 Srpen 2019 22:30

Tags: 3D tisk | Dunlop | Markforged | Nástroje | Odlehčení

prototype tooling-1932Společnost Markforged, před­ní vý­rob­ce 3D tis­ká­ren pro ko­vo­vá a uh­lí­ko­vá vlák­na, na­vá­za­la spo­lu­prá­ci s au­to­mo­bil­kou Dun­lop Sys­tems and Com­po­nents. Ta vy­u­ži­je 3D tis­ko­vá ře­še­ní Mark­for­ged pro vý­ro­bu ná­stro­jů a od­leh­če­ných sou­čás­tí jak vlast­ních, tak pro zá­kaz­ní­ky, a to včet­ně elek­tric­kých vozů. Do­po­sud se tato vý­ro­ba ode­hrá­va­la po­mo­cí tře­tích, out­sour­co­vých firem a au­to­mo­bil­ka mu­se­la čekat dva až tři tý­d­ny na vý­sle­dek a ná­sled­ně po­ža­do­vat změny podle přání kli­en­ta. Nyní si v Dun­lo­pu budou vy­rá­bět vlast­ní ná­stro­je po­mo­cí 3D tis­ká­ren Mark­for­ged a po­sí­le­né­ho uh­lí­ko­vé­ho a ne­pře­tr­ži­té­ho ony­xo­vé­ho vlák­na.

Doba výroby šla razantně dolů a firma navíc významně ušetřila na nákladech. Prý nyní firma viděla za půl roku víc vyrobených součástí, než za posledních pět let.
Více o Markforged a Dunlop Systems and Components najdete na blogu nebo v případové studii.


Mohlo by vás zajímat: