Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GE Ad­di­ti­ve bude spo­lu­pra­co­vat s Novým Již­ním Wa­le­sem

Pondělí, 19 Srpen 2019 08:59

Tags: 3D tisk | Aerotropolis | Austrálie | GE Ad­di­ti­ve | MoU | Nový Již­ní Wa­le­s | Spo­lu­práce | Sydney

GE Additive Gladys Berejiklian-2-1934V Mni­cho­vě ten­to tý­den po­de­psa­la fir­ma GE Ad­di­ti­ve, za­bý­va­jí­cí se 3D tis­kem ko­vů, me­mo­ran­dum o po­ro­zu­mě­ní (Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding – MoU) s vlá­dou No­vé­ho Již­ní­ho Wa­le­su, síd­lí­cí v Aus­trá­lii. Stá­vá se tak jed­ním ze za­klá­da­jí­cích part­ne­rů na­da­ce a bu­de mít za úkol vy­vi­nout prů­mys­lo­vý 3D tisk pro Wes­tern Syd­ney Ae­ro­t­ro­po­lis. Zá­pad­ní Syd­ney se tak stane cen­t­rem 3D tis­ku v Aus­trá­lii. Po­d­le pre­mi­ér­ky Gla­dys Be­re­jikli­an bu­de vět­ší část prů­mys­lo­vé­ho uz­lu v Ae­ro­t­ro­po­li­su se za­mě­ře­ním na le­tec­tví, lé­kař­ství a au­to­mo­bi­ly po­sí­le­na mož­nost­mi 3D tisku.

Dal­ším cí­lem je vy­tvo­řit 20 000 no­vých pra­cov­ních míst a ztroj­ná­so­bit do ro­ku 2030 ob­rat na 12 mi­li­ard ame­ric­kých do­la­rů.


Mohlo by vás zajímat: