Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

In­no­disk na­bíd­ne disky In­no­AGE SSD

Středa, 21 Srpen 2019 11:01

Tags: Azure Sphere | Hardware | In­no­AGE SSD | In­no­disk | Microsoft

Innoage ssd-1934In­no­AGE SSD je prv­ním hyb­rid­ním dis­kem na svě­tě s in­te­gro­va­ným sys­té­mem Micro­soft Azu­re Sphe­re. Micro­soft Azu­re Sphe­re po­sky­tu­je dis­kům In­no­disk In­no­AGE SSD zvlášt­ní za­bez­pe­če­ní na úrov­ni vrs­tev a vzdá­le­né sle­do­vá­ní s nu­lo­vou ad­mi­nis­tra­cí. V za­ří­ze­ních edge sbí­ra­jí In­no­AGE SSD da­ta a dá­va­jí přes cloud pří­ka­zy pro ví­ce­funkč­ní sprá­vu, např. opra­vy chyb, ak­tu­a­li­za­ce fir­m­wa­ru, ana­lý­zu dat, AES kódo­vá­ní, rych­lé sma­zá­ní, zni­če­ní, ochra­nu zá­pi­su, ob­no­vu a zo­ta­ve­ní. Dí­ky to­mu jsou ty­to dis­ky vhod­né pro apli­ka­ce AIoT. Pře­hled­né roz­hra­ní In­no­AGE SSD na­bí­zí vlast­ní clou­do­vou plat­for­mu pro sprá­vu dis­ku.

Fir­m­ware do­stá­vá pří­ka­zy z Micro­soft Azu­re Sphe­re a zpět­ně se pro­po­ju­je s Micro­soft Azu­re Clou­dem. Na­víc mo­hou dis­ky In­no­AGE SSD spus­tit oprav­né zprá­vy a mo­ni­to­ro­vat vzor­ce cho­vá­ní při čte­ní a zá­pi­su. Pokud sys­tém se­l­že, z clou­du se rych­le stáh­nou zá­klad­ní na­sta­ve­ní.
InnoAGE SSD byl firmou Innodisk představen 7. srpna na Flash Memory Summitu 2019.


Mohlo by vás zajímat: