Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K uni­kát­ní kon­struk­ci stu­dent­ské for­mu­le přispívá 3D tisk

Čtvrtek, 22 Srpen 2019 11:17

Tags: 3D tisk | BR-XX | Brunel University | Formula Student | RenAM 500Q | Renishaw

Formula Student-1934Firma Re­nishaw pod­po­ři­la tým stu­den­tů Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně na me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent, kde bylo úko­lem zkon­stru­o­vat vlast­ní zá­vod­ní vůz. Zá­stup­ci spo­leč­nos­ti obo­ha­ti­li tým Bru­nel Ra­cing svými od­bor­ný­mi zna­lost­mi z ob­las­ti 3D tisku a při­spě­li tak ke vzni­ku vo­zi­dla BR-XX. Stu­dent­ský tým z Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně se zú­čast­nil sou­tě­že For­mu­la Stu­dent už po dva­cá­té. Na osla­vu svého dlou­ho­le­té­ho pů­so­be­ní se čle­no­vé týmu roz­hod­li při­jít s něčím ne­ob­vyk­lým a am­bi­ciózním. Po­tru­bí svého auta, do­po­sud tvo­ře­né­ho po­mo­cí uh­lí­ko­vých vlá­ken a hli­ní­ku, na­hra­di­li ino­va­tiv­ní me­to­dou vý­ro­by – 3D tis­kem.

Nově vznik­lý de­sign po­tru­bí ra­di­kál­ně zvý­šil efek­ti­vi­tu je­jich vozu. Umož­nil funk­ce jako dvou­stupňové vstři­ko­vá­ní pa­li­va nebo vy­lep­še­ní portů mezi vý­fu­ko­vým po­trubím a mo­to­rem.
Tis­kár­na typu RenAM 500Q, for­mou při­dá­vá­ní ma­te­ri­á­lu z ko­vo­vé­ho práš­ku, umož­ni­la vy­tvo­řit uni­kát­ní de­sign pro po­tru­bí vozu. Vy­u­ží­vá­ní adi­tiv­ní vý­ro­by se roz­ši­řu­je do stále více prů­mys­lo­vých od­vět­ví a v mnoha pří­pa­dech na­bí­zí jasné vý­ho­dy opro­ti tra­dič­ním vý­rob­ním me­to­dám tím, že vý­rob­ní pro­ces mů­že­te zjed­no­du­šit nebo zvý­šit část jeho vý­ko­nu.
Bru­nel Ra­cing před­sta­vi­li svůj vůz BR-XX na okru­hu Sil­ver­s­to­ne ve Velké Bri­tá­nii a sou­čas­ně s tím i na zá­vod­ní dráze v Itá­lii. Tiš­tě­né díly už v mi­nu­lém roce vy­u­žil tým z Po­ly­tech­nic­ké uni­ver­zi­ty v Ka­ta­lán­sku ve Špa­něl­sku. Letos 3D tisk ve své vý­ro­bě po­u­žil také tým z uni­ver­zi­ty Ox­ford Bro­o­kes.
Kaž­dým rokem For­mu­la Stu­dent po­řá­dá nej­vět­ší glo­bál­ní sou­těž pro stu­den­ty de­signo­vých oborů ze všech koutů světa. V rámci sou­tě­že je proti sobě po­sta­ve­no více než sto uni­ver­zit­ních týmů. Každý z nich se­sta­vu­je jed­no­míst­né zá­vod­ní vo­zi­dlo, které musí být nejen bez­peč­né, ale i dobře ovla­da­tel­né, a pře­de­vším vý­kon­né. Stu­dent­ská for­mu­le je vel­kou pří­le­ži­tos­tí pro příští ge­ne­ra­ce in­že­ný­rů už více než dva­cet let.


Mohlo by vás zajímat: