Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 v Brně

Pátek, 23 Srpen 2019 11:53

Tags: 2.0 | Brno | Digitální továrna | Konference | MSV 2019 | Vzdělávání

Digitalni tovarna-1934Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 se bu­de ko­nat ve stře­du 9. říj­na na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu E, sá­lu E2 v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. Pů­jde o je­di­neč­né pro­po­je­ní fi­rem všech seg­men­tů. Před­sta­ve­ny bu­dou nej­e­fek­tiv­něj­ší ná­stro­je a po­stu­py v ře­še­ní pro­blé­mo­vých ob­las­tí. Účast­ní­ci bu­dou mít je­di­neč­nou pří­le­ži­tost za­po­jit se do dis­ku­se s klí­čo­vý­mi „hrá­či“ Prů­mys­lu 4.0. Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 je do­pro­vod­ným prv­kem stej­no­jmen­né in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­vy Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 a Prů­my­sl 4.0, 2. vlna.

Ex­po­zi­ce umo­ž­ní zá­jem­cům po­znat prin­ci­py po­kro­či­lé di­gi­ta­li­za­ce vý­ro­by a při­blí­ží jed­not­li­vé vý­rob­ky, ná­stro­je a ře­še­ní pro­střed­nic­tvím pre­zen­ta­cí vy­sta­vo­va­te­lů. Sou­čás­tí bu­de mj. i na­uč­ná stez­ka, kte­rá všem pří­tom­ným před­sta­ví di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů ve vý­ro­bě. Fir­my tak do­sta­nou je­di­neč­nou pří­le­ži­tost pre­zen­to­vat své pro­duk­ty, kte­ré se na di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů po­dí­lí v pří­sluš­ných sou­vis­los­tech a ná­vaz­nos­tech.
Od­bor­ný pro­g­ram po­bě­ží od 9:30 do 16:30 ho­din a své pre­zen­ta­ce jsou při­pra­ve­ni před­nést re­no­mo­va­ní od­bor­ní­ci Vla­di­mír Ma­řík, Jiří Ho­lou­bek, Zde­něk Ha­vel­ka, Da­vid Ře­hoř ne­bo Ji­ří Ba­vor.
Ce­ny vstu­pe­nek na tu­to akci jsou do 31. srp­na 1990 korun, od 1. do 30, září pak 2590 korun.
Více in­for­ma­cí na www.digifactory.cz.


Mohlo by vás zajímat: