Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Customizer pro úpravu 3D souborů od MyMiniFactory

Pondělí, 02 Září 2019 15:12

Tags: 3D soubory | 3D tisk | Customizer | MyMiniFactory | STL | Úpravy

MMF Gyroscope Customizer-1936On-line ko­mu­ni­ta My­Mi­ni­Fac­to­ry spus­ti­la Cus­to­mi­zer, ná­st­roj na při­způ­so­be­ní 3D sou­bo­rů po­d­le svého, kter­ý fun­gu­je v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či. Za­tím je v be­ta fá­zi tes­to­vá­ní. Uži­va­te­lé s jeho po­mo­cí mo­hou i bez CAD soft­wa­ru ne­bo nut­nos­ti za­pi­so­vá­ní kó­du přes jed­no­du­ché roz­hra­ní upra­vit své STL sou­bo­ry před tis­kem. Jed­not­li­vé sou­čás­ti mo­de­lu, kte­ré uži­va­tel kaž­dou zvlášť na­hra­je a do­pře­du na­de­fi­nu­je včet­ně je­jich stří­dá­ní, lze snad­no pro­hléd­nout, při­čemž Cus­to­mi­zer vy­tvo­ří pro­po­je­ní me­zi sa­mot­ný­mi STL sou­bo­ry, což us­nad­ňu­je tisk mo­de­lu z jed­no­ho sou­bo­ru. Po­d­le My­Mi­ni­Fac­to­ry to­to vše eli­mi­nu­je po­tře­bu mno­ha spo­jo­va­cích ope­ra­cí, tech­nic­ké umís­tě­ní a kódo­vá­ní.

Soft­ware ta­ké spo­ju­je sou­čás­ti, aniž by bylo nut­né za­hr­nout způ­so­bi­lé pře­cho­dy a správ­né to­le­ran­ce. Po do­kon­če­ní to­ho­to pro­ce­su mo­hou ná­vr­há­ři svou prá­ci pu­b­li­ko­vat.
Více o Customizeru najdete na www.myminifactory.com/customize.


Mohlo by vás zajímat: