Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tištěný stolní kamerový vozík pro DSLR fotoaparáty

Úterý, 03 Září 2019 09:42

Tags: 3D tisk | DSLR | Edelkrone | Fotoaparáty | Kamerový vozík | Skater 3D

ortak--skater-3d-06 1936Ska­ter 3D od fir­my Edel­kro­ne je stol­ní ka­me­ro­vý vo­zík pro DSLR a bez­zr­ca­dlo­vé fo­to­a­pa­rá­ty, jenž se dá čás­teč­ně vy­tvo­řit po­mo­cí 3D tisku a do zá­bě­rů do­ve­de při­dat po­hyb. Pod­le spo­leč­nos­ti, jinak na­bí­ze­jí­cí pří­stro­je pro fo­to­gra­fy a ka­me­ra­ma­ny, se Ska­ter 3D ho­dí pro roz­ho­vo­ry a zá­bě­ry pro­duk­tů. Vzni­kl pod zá­šti­tou Or­ta­ku, dce­ři­né fir­my Edel­kro­ne za­mě­ře­né na 3D tiš­tě­né pro­duk­ty. Zá­kaz­ník, kter­ý si kou­pí ně­ja­ký pro­dukt od fir­my Ortak, do­sta­ne klí­čo­vé sou­čás­ti ob­ro­be­né po­mo­cí CNC a 3D mo­del.

Zby­tek si vy­tisk­me sám na 3D tis­kár­ně a se­sta­ví pro­dukt po­d­le do­da­né­ho ná­vo­du. Což je pří­pad i Ska­te­ru 3D. Ten umo­ž­ňu­je vy­tvo­řit ja­ký­si pa­ra­lax­ní po­sun dí­ky otá­če­ní dvou před­ních ko­le­ček. Uži­va­tel jed­no­du­še na­sta­ví po­hyb po da­né křiv­ce bez nut­nos­ti na­sta­ve­ní jed­not­li­vých ko­le­ček. Fo­to­a­pa­rát se pak po­hy­bu­je po­d­le za­da­né křiv­ky ko­lem fo­to­gra­fo­va­né­ho před­mě­tu. Vo­zík se vej­de do kap­sy, je­ho nos­nost či­ní 2,5 kg, ce­na je 29 do­la­rů.
Testováno a ověřeno na 3D tiskárnách Ultimaker, Prusa i3 MK3S, Zaxe. Další informace na www.edelkrone.com.


Mohlo by vás zajímat: