Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Opakování semináře Trendy a novinky v oblasti 3D tisku

Úterý, 10 Září 2019 14:10

Tags: 3D tisk | ČVUT | MCAE Systems | Novinky | Praha | Seminář | Trendy | Vzdělávání

MCAE-praha-seminar novy-1937Pro velký zájem opa­ku­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems se­mi­nář Tren­dy a no­vin­ky v ob­las­ti 3D tisku, ten­to­krát na Fa­kul­tě stroj­ní ČVUT v Praze. Se­mi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci s part­ner­skou spo­leč­nos­tí Stra­ta­sys už tento týden ve čtvr­tek 12. září 2019. Po­řa­da­te­lé se těší, že účast­ní­kům před­sta­ví no­vin­ky ze světa adi­tiv­ních tech­no­lo­gií a nej­mo­der­něj­ších 3D tis­ko­vých za­ří­ze­ní včet­ně po­kro­či­lých ma­te­ri­á­lů. Při­pra­vi­li pro vás před­náš­ky, ukáz­ku tis­ká­ren a pře­hled mo­de­lů z růz­ných ma­te­ri­á­lů. Uká­žou vám, jak adi­tiv­ní tech­no­lo­gie hýbou tech­nic­kým svě­tem. Pro­gram za­čí­ná re­gis­tra­cí od 8:30 hodin re­gis­tra­cí a končí v 13:30.

Ví­tá­ni jsou zejmé­na pra­cov­ní­ci z tech­nic­kých od­dě­le­ní, vý­vo­je a kon­struk­ce.

Program

08:30–09:00   Registrace
09:00–09:20   Zahájení semináře
09:20–09:50   Vize, strategie a trendy
09:50–10:20   Využití 3D tiskáren řady F123
10:20–10:40   Přednáška zákazníka
10:40–11:00   Přestávka na kávu
11:00–11:20   Profesionální 3D tiskárny FDM a PolyJet
11:20–11:45   Přednáška zákazníka
11:45–12:00   3D tiskárna MakerBot Method a služby 3D tisku
12:00–12:30   Oběd
12:30–13:30   Volná prohlídka 3D tiskárnen: Stratasys F120, F370, Fortus 450mc, J750 a tiskárna MakeBot Method.

Seminář je pro registrované účastníky zdarma. Kapacita sálu je omezena, přihlaste se ZDE.


Mohlo by vás zajímat: