Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D Systems představí pět nových materiálů

Pátek, 13 Září 2019 07:54

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Figure 4 | Materiály | TCT Show

3d-systems-tough-blk-20-3-1937Na ve­letr­hu TCT Show před­sta­ví spo­leč­nost 3D Sys­tems pět no­vých ma­te­ri­á­lů pro svou plat­for­mu Fi­gu­re 4, kte­ré se za­čnou pro­dá­vat od 1. říj­na. Tech­no­lo­gie Fi­gu­re 4 se po­pr­vé ob­je­vi­la v roce 2017 s plat­for­mou Stan­da­lo­ne pro tisk pro­to­ty­pů a ma­lou pro­duk­ci a s plat­for­mou Mo­du­lar pro vět­ší pro­duk­ci. Obě tyto plat­for­my se na ve­letr­hu rov­něž ob­je­ví. K osmi již stá­va­jí­cím ma­te­ri­á­lům se no­vě při­po­ju­jí Fi­gu­re 4 TOUGH-BLK 20 pro vý­ro­bu ha­dic na vo­du se zá­vi­tem, Fi­gu­re 4 MED-AMB 10 pro tisk vod­ních try­sek ne­bo Fi­gu­re 4 MED-WHT 10 s ukáz­kou pro­duk­ce ven­ti­lů se zá­vi­tem.

Na ve­letr­hu bu­dou dá­le před­sta­ve­ny le­tec­ké a zdra­vot­ní pro­duk­ty vy­ro­be­né z ma­te­ri­á­lů DMP Flex 350, DMP Fac­to­ry 350DMP Fac­to­ry 500, které byly spo­leč­ně vy­vi­nu­ty s GF Ma­chi­ning So­lu­ti­ons. Ob­je­ví se i soft­wa­ro­vé plat­for­my Ge­o­ma­gic De­sign X, Ge­o­ma­gic Con­t­rol X, 3D Sprint3DX­pert.
Kompletní tiskovou zprávu najdete na www.3dsystems.com/press-releases.


Mohlo by vás zajímat: