Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble SiteVision pro rozšířenou realitu v terénu

Středa, 18 Září 2019 07:45

Tags: BIM | GIS | Rozšířená realita | SiteVision | Terén | Trimble

Trimble sitevision-1938Sys­tém Trim­ble Si­te­Vi­si­on umožňuje vy­u­žít roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (AR) i v te­ré­nu a zob­ra­zit 2D a 3D data ja­ké­ho­ko­liv pro­jek­tu přímo na kon­krét­ním, fy­zic­kém místě. Se­stá­vá z hard­wa­ru, tedy pře­nos­né­ho za­ří­ze­ní ob­sa­hu­jí­cí­ho an­té­nu Trim­ble Ca­ta­lyst DA1 An­ten­na a dál­ko­měr Elec­tro­­nic Distan­ce Me­a­su­re­ment (EDM), které se při­po­jí k mo­bil­ní­mu za­ří­ze­ní s An­dro­i­dem, a ze soft­wa­ru k přes­né­mu mě­ře­ní po­zi­ce a clou­do­vých slu­žeb. Si­te­Vi­si­on zob­ra­zu­je data ze soft­wa­rů Quantm, Busi­ness Cen­ter a No­va­point, Civil 3D a Bent­ley Ope­nRoads nebo GIS data z Esri Ar­c­GI­Su, pro BIM pak Sket­chU­pu, Tekly a BIM data z Au­to­de­sk Re­vi­tu a Au­to­CA­Du.

Pod­po­ru­je rov­něž PLS-CADD či DDS. Vy­u­ží­vá stan­dard­ní for­má­ty jako IFC a Lan­dXML. Si­te­Vi­si­on si na daném místě stáh­ne z clou­du model (třeba bu­do­vy nebo sil­ni­ce) a za­sa­dí jej ná­sled­ně do re­ál­né­ho pro­stře­dí v po­mě­ru 1:1, z ja­ké­ho­ko­liv úhlu nebo po­zi­ce.
Trimble SiteVision je nyní možné objednat prostřednictvím autorizovaných distribučních kanálů Trimble pro stavební inženýrství a stavebnictví, geoprostor a budovy. Další informace naleznete na sitevision.trimble.com.


Mohlo by vás zajímat: