Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Raise3D nabídne víceúčelovou průmyslovou 3D tiskárnu

Čtvrtek, 19 Září 2019 09:37

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Pro2 | Průmyslové | Raise3D | TCT Show 2019 | Tiekárna E2 | Víceúčelové

raise 3d e1-1938Vý­rob­ce 3D tis­ká­ren řa­dy Pro 2, Rai­se3D, před­sta­ví na ve­letr­hu TCT Show 2019 ve dnech 24. až 26. září v brit­ském Bir­ming­ha­mu no­vou FFF/FDM 3D tis­kár­nu, zná­mou jako E2. Jde o prv­ní tis­kár­nu no­vé řa­dy ur­če­nou v Ev­ro­pě pře­váž­ně pro škol­ní a vzdě­lá­va­cí pro­stře­dí. E2 má tis­ko­vou plo­chu 330 × 240 × 240 mm, dva ne­zá­vis­lé vý­tlač­ní­ky umož­ňu­jí­cí in­verz­ní a dvo­ji­tý tisk, au­to­ma­tic­ké po­lo­ho­vá­ní lůžka, vol­bu pro úspo­ru ener­gie či vi­deo prů­vod­ce pro off­se­to­vé na­sta­ve­ní. V chys­ta­né řa­dě by se mě­ly ob­je­vit i mo­de­ly pro růz­ná prů­mys­lo­vá od­vět­ví ne­bo pro pod­po­ru vý­vo­je no­vých ma­te­ri­á­lů a apli­ka­cí.

E2 bude stát vedle oceněné série Pro2 jako představitel víceúčelové otevřené tiskárny v portfoliu. Ce­na E2 bude 2499 eur bez DPH. Za­čá­tek pro­de­je je na­plá­no­ván na lis­to­pad.


Mohlo by vás zajímat: