Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

InfiPoints 6.0 vylepšují interoperabilitu 3D Point Cloudu a BIM

Čtvrtek, 19 Září 2019 14:41

Tags: 3D Point Cloud | BIM | Elysium | InfiPoints | Interoperabilita | Revit | Verze 6.0 | Vylepšení

Revit InfiPoints Interoperability-1938Spo­leč­nost Ely­si­um při­da­la do ver­ze 6.0 svého soft­wa­ru In­fi­Points no­vou mož­nost pro mo­de­lo­vá­ní po­tru­bí a sta­veb pří­mo z la­se­ro­vých skenů do Au­to­de­sk Re­vi­tu. Ne­ní te­dy po­tře­ba vy­tvá­řet mo­de­ly exis­tu­jí­cích bu­dov od zá­kla­dů, sta­čí im­por­to­vat CAD da­ta z mrač­na bo­dů v In­fi­Points au­to­ma­tic­ky do Re­vi­tu, vy­tvo­řit CAD mo­del a jen při­dat ko­neč­né úpra­vy. Ve ver­zi 6.0 umož­ňu­je do­pl­něk In­fi­Points pro Re­vit pří­mé pro­po­je­ní s pro­stře­dím Re­vi­tu.

In­fi­Points ex­por­tu­je CAD ge­o­me­t­rii z mrač­na bo­dů pa­ra­me­t­ric­ky, což do­vo­lu­je fle­xi­bil­ní edi­ta­ci zís­ka­né­ho mo­de­lu. Do pro­stře­dí Re­vi­tu se pře­ná­še­jí také in­for­ma­ce mi­mo ge­o­me­t­rii jako stan­dar­dy a vlast­nos­ti po­tru­bí. Vi­deo s no­vý­mi mož­nost­mi té­to ver­ze je k na­le­ze­ní na té­to strán­ce dole.


Mohlo by vás zajímat: