Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FARO představuje 3D řešení pro AEC průmysl

Pátek, 20 Září 2019 09:22

Tags: 3D řešení | AEC | As-built Modeler | Faro | Focus Laser Scanner | Průmysl | Sada

As-built-software-gallery-image-5-1938Ino­va­tiv­ní sada 3D ře­še­ní, představená na výstavě Intergeo 2019 ve Stuttgartu, byla spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­ta pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­vi­tel­ství. Se­stá­vá z mo­bil­ní­ho ske­ne­ru pro vnitř­ní pro­sto­ry a mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru. Mo­bil­ní ske­no­vá­ní vnitř­ních pro­stor vy­u­ží­vá ki­ne­ma­tic­ké 3D skeny, kter­é jsou sedm­krát rych­lej­ší než sé­rie tra­dič­ní­ho ske­no­vá­ní pev­ných bo­dů přes srov­na­tel­né ob­las­ti. Ske­ner na­víc ob­sa­hu­je mož­nost pře­p­nout na pra­vi­del­né ske­no­vá­ní v re­ál­ném ča­se a vy­so­kém roz­li­še­ní. To­to ře­še­ní v so­bě kom­bi­nu­je ně­ko­lik tech­no­lo­gií, např. Fo­cus La­ser Scan­ner fir­my FARO.

Soft­wa­re FARO As-Built Mo­de­ler pak umo­ž­ňu­je vy­u­žít nej­ply­nu­lej­ší ske­no­vá­ní do BIM. Je se­sta­ven tak, aby mi­ni­ma­li­zo­val ná­ma­hu a čas nut­né pro vy­tvo­ře­ní do­ku­men­ta­ce sku­teč­né­ho sta­vu. Ta­to kom­plex­ní plat­for­ma au­to­ma­ti­zu­je řa­du ob­tíž­něj­ších kro­ků zpra­co­vá­ní, kte­ré je v sou­čas­né době po­tře­ba pro­vést ruč­ně. Vý­kon­né ná­stro­je umož­ňu­jí snad­né vy­tvá­ře­ní CAD ob­jek­tů, kte­ré lze pří­mo im­por­to­vat do ja­ké­ho­ko­li CAD sys­té­mu ne­zá­vis­le na kon­krét­ním soft­wa­ru.
Pro další informace navštivte web www.faro.com.


Mohlo by vás zajímat: