Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble Unity Remote Monitoring ve verzi 4.7

Středa, 25 Září 2019 08:42

Tags: GIS | Monitoring | Remote | Telog | Trimble | Unity | Verze 4.7 | Vodní hospodářství

trimble-unity-remote-monitoring-1939Soft­ware Trim­ble Uni­ty Re­mo­te Mo­ni­to­ring ob­sa­hu­je uti­li­ty pro ana­lý­zy a zob­ra­ze­ní vod, od­pad­ních vod a deš­ťo­vé vo­dy. Ver­ze 4.7 umo­ž­ňu­je zís­ká­vat, ana­ly­zo­vat a spra­vo­vat da­ta z bez­drá­to­vých na­hrá­va­cích za­ří­ze­ní řa­dy Te­log ur­če­ných pro in­ter­net věcí, včet­ně nej­no­věj­ší­ho Te­log Ru-35 pro mo­ni­to­ro­vá­ní a hlá­še­ní po­pla­chu u kom­bi­no­va­né­ho pře­pa­du ka­na­li­za­ce a pře­te­če­ní sa­ni­tár­ní ka­na­li­za­ce. Trim­ble Uni­ty Re­mo­te Mo­ni­to­ring 4.7 se snad­no in­te­gru­je se soft­warem Te­log En­ter­pri­se a sou­stře­dí se na pře­hled­né zprá­vy a ana­lý­zy včet­ně in­tu­i­tiv­ní­ho zob­ra­ze­ní dat na zá­kla­dě GIS map s žeb­říč­ky a ta­bul­ka­mi a no­vých územ­ních zob­ra­ze­ní (např. tep­lot­ních map či ri­zi­ko­vých míst).

Jsou možné také vlast­ní po­znám­ky a doplň­ky k da­tům z te­ré­nu nebo ana­lý­zy tla­ko­vých pře­cho­dů, ur­če­ní po­lo­hy či zá­važ­nos­ti a frek­ven­ce vod­ních rá­zů.
Software Trimble Unity Remote Monitoring verze 4.7 pro monitorování a analýzu toku odpadních vod je nyní k dispozici prostřednictvím Trimble Water a jejích autorizovaných obchodních partnerů. Další informace o softwaru Trimble Unity naleznete na www.trimblewater.com/trimble-unity-rm. Informace o bezdrátových zapisovačích odpadních vod Trimble Telog jsou k dispozici na www.trimblewater.com/bysolutionarea#iot.


Mohlo by vás zajímat: