Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak na únavu pomocí Solidworks Simulation v 22 minutách

Čtvrtek, 26 Září 2019 16:14

Designer analyst webinar-1939V pátek 4. října v 10.00 hodin máte mož­nost zú­čast­nit se 22­mi­nu­to­vé­ho webi­ná­ře ve­de­né­ho Mi­lo­šem Hrazdí­rou o sta­tic­ké a úna­vo­vé ana­lý­ze – zá­klad­ním ná­stro­ji pro po­sou­ze­ní spo­leh­li­vos­ti vý­rob­ku. Stroj­ní uzly pod­lé­ha­jí při svém pro­vo­zu nej­růz­něj­ším za­tí­že­ním. Jed­ním z nich je únava. Za­hr­nu­tí úna­vo­vé ana­lý­zy není o mnoho slo­ži­těj­ší než běžná sta­tic­ká ana­lý­za, dá však da­le­ko širší pře­hled o re­ál­ném za­tí­že­ní kon­struk­ce. Ve webi­ná­ři bude uká­zá­no, jak po­mo­cí So­li­dworks Si­mu­lati­on ana­ly­zo­vat úna­vo­vé stavy a pře­de­jít tak fa­tál­ním ná­sled­kům.

Bez­plat­ný webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce. Po jeho skon­če­ní bude ote­vřen pro­stor pro do­ta­zy.

ZA­RE­GIS­TRUJ­TE SE JIŽ DNES

Pokud vás již nyní za­u­ja­ly pro­duk­ty SO­LI­DWORKS, mů­že­te po­žá­dat o bez­plat­nou pre­zen­ta­ci od pro­dej­ce ve vašem okolí.