Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D Systems představuje materiál Figure 4 Production Black 10

Pátek, 27 Září 2019 10:58

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Figure 4 | Materiály | Production Black 10

3d-systems-figure4-pro-blk-10-dashboard-vent unassembled-press-1939Ten­to čer­ný, fo­to­po­ly­me­ro­vý ma­te­ri­ál má zkrat­ku PRO-BLK 10 a je ur­čen pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a pří­mou pro­duk­ci ko­neč­ných plas­tic­kých dí­lů bez po­u­ži­tí ná­stro­jů (např. vě­t­ra­cí vý­du­chy na pa­lub­ní des­ce au­to­mo­bi­lů). Vý­sled­kem jsou dí­ly vy­ro­be­né v jed­nom dni opro­ti týd­nům, kte­ré jsou nut­né při kon­venč­ním pří­stu­pu vý­ro­by za­lo­že­né na ná­stro­jích pro zpra­co­vá­ní plas­tů. Ma­te­ri­ál je určen pro tis­ko­vou tech­no­lo­gii Fi­gu­re 4 a má vlast­nos­ti ter­mo­plas­tu, pev­nost a odol­nost. Pra­cu­je s jed­no­du­chým čis­ti­dlem izo­pro­pyl al­ko­hol (IPA) a ne­vy­ža­du­je žádné do­da­teč­né tep­lot­ní úpra­vy.

V sou­čas­né době ma­te­ri­ál vy­u­ží­vá už ně­ko­lik fi­rem, tře­ba D&K En­gi­nee­ring. Sou­čas­ně spo­leč­nost 3D Sys­tems ohlá­si­la dal­ší čty­ři ma­te­ri­á­ly pro tech­no­lo­gii Fi­gu­re 4, a to Fi­gu­re 4 Eg­gshell-Amb 10, Fi­gu­re 4 Hi Temp 300-Amb, Fi­gu­re 4 Flex-Blk 20Fi­gu­re 4 Rub­ber-Blk 10.


Mohlo by vás zajímat: