Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tiskárna Creality CR-10 V2

Středa, 02 Říjen 2019 11:23

Tags: 3D tiskárny | CR-10 V2 | Creality | Hardware

creality William Liu CR-10 V2-1940Cre­a­li­ty CR-10 V2 je no­vým pří­růst­kem do řa­dy CR-10, kte­rá se po­pr­vé ob­je­vi­la před dvě­ma lety. Ta­to 3D tis­kár­na ob­sa­hu­je vy­lep­še­ný ro­bust­ní rám, tzv. zla­tý troj­ú­hel­ník, kdy je osa Z při­pev­ně­na k hor­ní části rámu zá­klad­ny, což sni­žu­je vý­ky­vy osy Z a cel­ko­vé vib­ra­ce. Nižší je i hluč­nost – pod 50 dB. Dále tis­kár­na na­bí­zí dva chla­di­cí ven­ti­lá­to­ry, na­pá­je­ní 24 V / 350 W, ce­lo­ko­vo­vou jed­not­ku pro ex­tru­zi, zá­klad­ní desku s dis­kem TMC 2208 nebo mož­nost při­po­jit ex­ter­ní hard­ware pro ne­pře­tr­ži­tý tisk až 200 hodin.

Rám s lůž­kem lze ručně na­sta­vit podle po­tře­by, uži­va­te­lé si také mohou vy­brat mezi před­na­sta­ve­ným Bow­den Drive pro rych­lej­ší tisk, nebo při­pev­ni­tel­nou jed­not­kou Di­rect Drive pro slo­ži­těj­ší ná­pl­ně jako TPU. Tis­kár­na má sen­zor pro sle­do­vá­ní stavu vlák­na, mož­nost po­kra­čo­vat v tisku po pauze či vý­pad­ku prou­du, slot pro SD kartu. Ve­li­kost tis­ko­vé­ho lůžka činí 300 × 300 × 400 mm, ve­li­kost trys­ky je 0,4 mm, výška vrst­vy 100 mi­k­ro­nů, tis­ko­vá rych­lost 180 mm/s, ma­xi­mál­ní tep­lo­ta vy­hří­va­né­ho lůžka 100 °C a vý­tlač­ní­ku 260 °C. Tis­kár­na pod­po­ru­je Win­dows, Ma­cOSX a Linux, váží 11,5 kg a slo­že­ná má roz­mě­ry 420 × 550 × 650 mm.
Více informací na creality.com. Podívat se můžete i na krátké video:


Mohlo by vás zajímat: