Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ColorFabb dodává speciální vlákna od Igusu

Čtvrtek, 10 Říjen 2019 10:29

Tags: 3D tisk | ColorFabb | I150 | I180 | iglidur | Igus | Materiály | Vlákna

igus iligur-1941Spo­leč­nost Co­lor­Fa­bb nově na­bí­zí tři vlák­na ně­mec­ké­ho vý­rob­ce Igus, vy­tvo­ře­ná pro snad­né zpra­co­vá­ní a mi­ni­mál­ní opo­tře­be­ní, která se podle vý­rob­ce vy­zna­ču­jí níz­kým tře­ním, vy­so­kou pev­nos­tí, mož­nos­tí pro­ta­že­ní a vel­kou odol­nos­tí proti che­mi­ká­li­ím. Jde o vlák­no ig­li­de I150-PF, jež je do­stup­né v bílé barvě a nej­snad­ně­ji se zpra­co­vá­vá, ig­li­de I180-PF s mi­ni­mál­ním opo­tře­be­ním a rov­něž v bílé barvě, a ko­neč­ně ig­li­de I180-BL-PF se stej­ný­mi vlast­nost­mi jako před­cho­zí vlák­no, ale v černé barvě. Podle in­ter­ne­to­vých strá­nek Co­lor­Fa­bb jsou všech­na tři vlák­na 50­krát odol­něj­ší proti opo­tře­be­ní než stan­dard­ní ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk.

Vý­sled­kem je ex­trém­ně dlou­há ži­vot­nost. Spo­leč­nost Igus ročně pro­ve­de 135 bi­li­o­nů zku­šeb­ních po­hy­bů, aby plas­ty otes­to­va­la nejen z hle­dis­ka opo­tře­be­ní, ale i ko­efi­ci­en­tu tření a dal­ších pří­sluš­ných vlast­nos­tí. Cívka se 750 g vlák­na Igus ig­lidur I150 stojí 56,68 eur, Igus ig­lidur I180 pak 76,16 eur a Igus ig­lidur I180-BL vyjde na 76,16 eur.


Mohlo by vás zajímat: