Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hydra Research nabízí 3D tiskárnu Nautilus

Pátek, 11 Říjen 2019 09:58

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | Hydra Research | HydraCare | Nautilus

Nautilus with Laptop--1941Nau­ti­lus firmy Hydra Re­search je open-sour­ce stol­ní 3D tis­kár­na, ur­če­ná prů­mys­lo­vým uži­va­te­lům, jejíž vel­kou před­nos­tí je mag­ne­tic­ký box s ná­stro­ji, který ob­sa­hu­je ho­tend E3D V6 a pod­po­ru­je rych­lou vý­mě­nu tis­ko­vých try­sek a ši­ro­kou řadu vlá­ken včet­ně abra­ziv­ních ma­te­ri­á­lů jako uh­lí­ko­vá vlák­na či skle­ně­né kom­po­zi­ty. Tis­ko­vá plo­cha tis­kár­ny je 205 × 205 × 220 mm, po­u­žít lze v této zcela uza­vře­né tis­kár­ně ma­te­ri­á­ly jako ABS, PVC a nylon. Kromě mi­ni­mál­ních emisí na­bí­zí tis­kár­na ještě sle­do­vá­ní stavu ná­pl­ně, de­tek­ci ko­li­ze, ob­no­ve­ní tisku po vý­pad­ku elektři­ny, a také funk­ce ji­ných vý­rob­ců jako E3D, Du­e­t3D a Fil­la­­men­­tum či kom­pa­ti­bi­li­tu se soft­warem Cura od Ul­ti­ma­ke­ru.

Spo­leč­nost Hydra po­skyt­ne i in­di­vi­du­ál­ní pod­po­ru uži­va­te­lů Hyd­ra­Ca­re a kon­zul­tač­ní ba­líč­ky. Cena tis­kár­ny za­čí­ná na 2500 do­la­rech.
Více informací najdete na www.hydraresearch3d.com.


Mohlo by vás zajímat: