Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair uvádí na trh Inspire Studio pro průmyslový design

Čtvrtek, 17 Říjen 2019 14:12

Tags: Altair | Inspire Studio | Průmyslový design | Rendering | Vykreslování

Geko-ring-collection-1942Pro ná­vr­há­ře, ar­chi­tek­ty a di­gi­tál­ní uměl­ce je ur­če­no no­vé ře­še­ní Al­tair In­spi­re Stu­dio pro 3D na­vr­ho­vá­ní a ren­de­ro­vá­ní, jež je po­sta­ve­né na funk­cích Al­tair Evol­ve. Umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet, vy­hod­no­tit a zob­ra­zit ná­vrh rych­le, fle­xi­bil­ně a přes­ně. Na­bí­zí kro­mě údaj­ně in­tu­i­tiv­ní­ho roz­hra­ní také vět­ší množ­ství mo­de­lo­va­cích tech­nik (včet­ně pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní Po­ly­NURBS), funk­ci his­to­rie vý­tvo­rů (au­to­ma­tic­ky uklá­da­jí­cí před­cho­zí verze ná­vr­hu pro mož­né dal­ší po­u­ži­tí ne­bo opě­tov­ný návrh) a In­spi­re Ren­der pro 3D vy­kres­lo­vá­ní a ani­ma­ce s fy­zic­ky re­a­lis­tic­kým osvět­le­ním.

Dále poskytuje funk­ci Sket­ching pro tvor­bu a edi­ta­ci 2D tech­nic­kých vý­kre­sů po­mo­cí ge­o­me­t­ric­kých vzta­hů me­zi kom­po­nen­ta­mi, NURBS křiv­ky a po­vrchy nebo snad­ný pří­stup k nej­po­u­ží­va­něj­ším ná­stro­jům pro 3D mo­de­lo­vá­ní. Al­tair In­spi­re Stu­dio je do­stup­ný jako sa­mo­stat­ná apli­ka­ce pro MacOS či Win­dows, nebo jako sou­část li­cenč­ní­ho mo­de­lu.
Další informace o Inspire Studiu a Inspire Renderu naleznete na altair.com/inspire-studio a altair.com/inspire-render.


Mohlo by vás zajímat: