Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Organizační informace konference GIS Esri 2019

Úterý, 29 Říjen 2019 13:41

Tags: GIS | GIS Esri v ČR | Konference | Kongresové centrum Praha | organizace

DSC00025Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se koná v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha ve dnech 6. a 7. lis­to­pa­du 2019. Na webo­vých strán­kách spo­leč­nos­ti Ar­c­da­ta Praha na­lez­ne­te ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o při­pra­vo­va­ném pro­gra­mu a hlav­ních řeč­ní­cích, stej­ně jako pře­hled všech před­ná­šek včet­ně je­jich abs­trak­tů. Jed­nou z no­vi­nek le­toš­ní­ho roč­ní­ku je mo­bil­ní kon­fe­renč­ní apli­ka­ce, kte­rou si do svého za­ří­ze­ní mohou účast­ní­ci stáh­nout vy­fo­ce­ním níže při­lo­že­né­ho QR kódu. Apli­ka­ce, která bude uži­teč­ným prů­vod­cem kon­fe­ren­cí, při­ná­ší kom­plet­ní pře­hled před­ná­šek, ná­stroj pro je­jich tří­dě­ní a vy­hle­dá­vá­ní i mož­nost se­sta­vit si vlast­ní pro­gram.

Pro vstup do Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra ná­vštěv­ní­ci po­u­ži­jí vchod č. 5 (jedná se o hlav­ní vchod ve směru od sta­ni­ce metra trasy C „Vy­še­hrad“). Pří­stup k re­gis­tra­ci ve 2. patře bude vy­zna­čen na in­for­mač­ních ta­bu­lích roz­mís­tě­ných po trase. K dis­po­zi­ci bude jako ob­vykle šatna v 1. patře.
Vzhle­dem k re­kord­ní­mu počtu při­hlá­še­ných účast­ní­ků bude dobré po­čí­tat a do­sta­teč­nou ča­so­vou re­zer­vou při pří­cho­du do KCP, od­lo­že­ní svrš­ků a za­va­za­del do šatny a při re­gis­tra­ci. Kon­fe­ren­ce za­čí­ná v 10.00 a re­gis­tra­ce bude ote­vře­na již od 8.30.

QR kod aplikace konference gis esri-1944

 

 QR kód aplikace Konference GIS Esri v ČR. Jde o web aplikaci, takže nezávislou na operačním systému použitého zařízení.


Mohlo by vás zajímat: