Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DSM nabízí samozhášecí materiál Novamid AM1030 FR

Pondělí, 04 Listopad 2019 10:54

Tags: 3D tisk | DSM | Materiály | Novamid AM1030 FR | Samozhášecí

DSM UL-certified flame retardant-1945Sa­moz­há­še­cí po­ly­a­mi­do­vý (PA6/66) ma­te­ri­ál pro 3D tisk s ná­zvem No­va­mid AM1030 FR firmy DSM Engineering Plastics má cer­ti­fi­ka­ci UL (po­mo­cí pro­gra­mu Blue Card s tis­kem sou­čás­ti na Ul­ti­ma­keru S5) a je určen pro po­u­ži­tí na ote­vře­ných 3D tis­ko­vých plat­for­mách s vý­tlač­ní­ky. Ma­te­ri­ál vy­vi­nu­tý z tech­no­lo­gie No­va­mid, která byla vy­vi­nu­ta v DSM jako spe­ci­ál­ní řada pro ja­pon­ské zá­kaz­ní­ky, má hod­no­tu V0 (ho­ře­ní se za­sta­ví do 10 sekund) u ver­ti­kál­ních vzor­ků 1,6 a 3,2 mm a V2 (ho­ře­ní se za­sta­ví do 30 sekund) u ver­ti­kál­ních vzor­ků 0,85 mm.

Ma­te­ri­ál je tak vhod­ný pro vy­u­ži­tí v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a v elek­tro­ni­ce. Po­drob­né tech­nic­ké vlast­nos­ti včet­ně grafů jsou an­g­lič­ti­ně na této strán­ce.


Mohlo by vás zajímat: