Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference DronEdge 2019

Pondělí, 04 Listopad 2019 15:34

Tags: DJI | Droby | DronEdge | eBee | ELIOS2 | Konference | UAVA | WingtraOne

DronEdge2019-1945Již pátý roč­ník kon­fe­ren­ce Ali­an­ce pro bez­pi­lot­ní le­tec­ký prů­my­sl – Dro­nE­d­ge 2019, která kromě vý­rob­ců, pro­vo­zo­va­te­lů dronů sdru­žu­je rov­něž uni­ver­zi­ty, vý­zkum­né ústa­vy a další in­sti­tu­ce či firmy, se koná 6. lis­to­pa­du v Plzni. Pro­gram na­bíd­ne čtyři té­ma­tic­ké bloky. První se­zná­mí s ak­tu­ál­ním sta­vem a plány v ev­rop­ské a tu­zem­ské le­gisla­ti­vě spo­je­né s bez­pi­lot­ní­mi le­ta­dly. Druhý se za­mě­ří na tech­nic­ké a apli­kač­ní no­vin­ky, které mají vý­znam­ný dopad na bez­pi­lot­ní le­tec­ký prů­my­sl. Třetí blok bude vě­no­ván re­ál­né­mu apli­kač­ní­mu vy­u­ži­tí dronů. Čtvr­tý, který bude pro­bí­hat sou­běž­ně (ča­so­vě) s tře­tím blo­kem, bude za­mě­řen na tech­no­lo­gie.

Podle údajů na webu ua­va­li­an­ce.cz bylo v rámci před­ná­šek v jed­ná­ní vy­stou­pe­ní Em­ma­nu­e­la Pre­vi­naire­ho, dr­ži­te­le dvou Os­ca­rů za tech­nic­ké ino­va­ce. Tento pán stojí za le­tec­ký­mi zá­bě­ry filmů jako je James Bond, Mis­si­on Im­possi­ble, Games of Thro­nes. A v pro­gra­mu má i ur­če­ný čas před­náš­ky. Dále bude před­sta­ve­na la­se­ro­vá tech­no­lo­gie LIDAR a nové drony DJI, ELI­OS2, Wingtra­O­ne a eBee.
Akce se koná 6. 11. 2019 v plzeňském are­á­lu DEPO 2015, sál Klem­pír­na, pří­jezd ulicí Presslo­va, od 09.00 do 16.00 hodin. Vstup­né je 490 Kč a v ceně je za­hr­nu­to par­ko­vá­ní v are­á­lu, ob­čer­stve­ní a oběd.
Více in­for­ma­cí na­jde­te na uavaliance.cz.


Mohlo by vás zajímat: