Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trh s 3D CAD softwarem vzroste do roku 2025 o 6,2 %

Úterý, 05 Listopad 2019 11:09

Tags: 2019–2025 | 3D CAD | Analýzy | Grand View Research | Trh

us-3d-cad-software-market-1945Podle ana­lýz zprá­vy 3D CAD Soft­ware Mar­ket Size, Share & Trends Ana­­ly­­sis Re­port by Deploy­ment, by Ap­pli­cati­on and Seg­ment Fo­re­casts, 2019 – 2025 společnosti Grand View Research by měl do roku 2025 do­sáh­nout trh s 3D CAD soft­warem 13,04 mi­li­ard do­la­rů a stou­p­­nout o 6,2 % u slo­že­né roční míry růstu. CAD se na­dá­le upe­v­ňu­je v růz­ných prů­mys­lo­vých obo­rech jako zdra­vot­ní péče (zde se čeká růst o 8 %), sta­veb­nic­tví, vý­ro­ba a au­to­mo­bi­ly, kde soft­ware vy­tvá­ří troj­roz­měr­né mo­de­ly sou­čás­tí nebo ce­lých sys­té­mů pro­duk­tu. Díky tomu se sni­žu­je ri­zi­ko vý­ro­by vad­ných sou­čás­tí i ná­kla­dy.

Další vý­ho­dou jsou roz­růs­ta­jí­cí se clou­do­vé služ­by a in­te­gra­ce umělé in­te­li­gen­ce. Podle zprá­vy nej­rych­le­ji po­ros­te právě clou­do­vý seg­ment trhu a dále se firmy za­mě­ří na do­da­teč­né mož­nos­ti roz­ší­ře­né re­a­li­ty, in­ter­ne­tu věcí a další no­vin­ky. Nej­vyš­ší slo­že­nou roční míru růstu bude mít asij­sko-pa­ci­fic­ký re­gi­on, při­čemž by ale klí­čo­vý­mi hráči na­dá­le měli zů­stat Au­to­de­sk, Dassault Systèmes, PTC, a Si­e­mens PLM Soft­ware.
Kompletní zpráva je dodtupná za nemalý peníz na www.reportlinker.com.


Mohlo by vás zajímat: