Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw podporuje INEOS TEAM UK v jachtařské soutěži

Úterý, 05 Listopad 2019 12:46

Tags: 3D tisk | Ben Ainslie | INEOS TEAM UK | Jachtařství | Renishaw

T5 testovaci lod lr-1945Spo­leč­nost Re­ni­shaw pod­po­ru­je le­gen­dár­ní­ho jach­ta­ře, sira Be­na Ain­slieye a je­ho Ineos Team UK v je­jich úsi­lí při­vézt Pohár Ame­ri­ky do­mů do Bri­tá­nie. Jako ofi­ci­ál­ní part­ner týmu při­spě­je Re­ni­shaw svými tech­nic­ký­mi zna­lost­mi v přes­ném mě­ře­ní a 3D tisku z kovu ke stav­bě pla­chet­ni­ce, se kte­rou bude Benův tým v roce 2021 usi­lo­vat o ví­těz­ství v jed­nom z nej­tra­dič­něj­ších spor­tov­ních zá­vo­dů. Pohár Ame­ri­ky je nej­star­ší me­zi­ná­rod­ní tro­fe­jí svě­to­vé­ho spor­tu. Bri­tá­nie ji do­sud nikdy ne­zís­ka­la. Po prv­ním ví­těz­ství lo­di s ná­zvem Ame­ri­ka v roce 1851 se sou­těž ote­vře­la pro jach­ty z ce­lé­ho světa, kte­ré se utká­va­jí o prá­vo vy­zvat ob­ha­ju­jí­cí­ho šam­pió­na.

Ineos Team UK vzni­kl jako vý­sle­dek do­po­sud vů­bec nej­vět­ší in­ves­ti­ce do sou­tě­že ze stra­ny pe­t­ro­che­mic­ké a vý­rob­ní spo­leč­nos­ti Ineos.
Loď AC75 s mo­no­lit­ním tru­pem o délce 75 stop bude vy­ba­ve­na nej­lep­ší­mi brit­ský­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Re­nishaw k stav­bě tech­no­lo­gic­ky vy­spě­lé jach­ty při­spě­je sou­část­ka­mi vy­tvo­ře­ný­mi po­mo­cí 3D tisku z ko­vo­vé­ho práš­ku a přes­ný­mi sní­ma­či po­lo­hy. Další pro­duk­ty Re­nishaw budou vy­u­ži­ty v prů­bě­hu vý­ro­by jed­not­li­vých kom­po­nent lodi u sub­do­da­va­te­lů. Sou­čás­tí ře­še­ní je op­ti­ma­li­za­ce návrhu ko­vo­vých dílců a je­jich vý­ro­ba 3D tis­kem. Di­gi­ta­li­zo­va­ná zpět­ná vazba po­lo­hy ovlá­da­cích prvků lodi vý­znam­ně při­spě­je k lep­ší­mu vý­ko­nu lodi.
Nej­mo­der­něj­ší vý­rob­ní tech­no­lo­gie jsou pro výkon lodi roz­ho­du­jí­cí. Po­čí­na­je ur­čo­vá­ním po­lo­hy pla­vi­dla v re­ál­ném čase během zá­vo­du až po vy­u­ži­tí 3D tisku z ko­vo­vých práš­ků pro kom­pli­ko­va­né, a přes­to velmi lehké sou­část­ky.
Pro více in­for­ma­cí o množ­ství a roz­sa­hu tech­no­lo­gií Re­nishaw na­vštiv­te www.renishaw.com/products, pro více in­for­ma­cí o Ineos Team UK a účas­ti v no­mi­na­ci o Pohár Ame­ri­ky na­vštiv­te www.ineosteamuk.com.

Podívejte se na krátké video o podpoře Renishaw týmu Ineos UK: