Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3E Praha pořádá Setkání uživatelů SOLIDWORKS 2020

Úterý, 05 Listopad 2019 15:29

Tags: 2020 | 3E Praha Engineering | Konference | Setkání | SolidWorks | Uživatelé

DSC08017-3e-setkani-2018Pod ná­zvem Se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­works 2020 chys­tá spo­leč­nost 3E Pra­ha En­gi­nee­ring se­tká­ní svých zá­kaz­ní­ků, které se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. lis­to­pa­du 2019 v ho­te­lu Tři vě­žič­ky ne­da­le­ko dál­nič­ní kři­žo­vat­ky D1 u Jih­la­vy. Účast­ní­ci bu­dou se­zná­me­ni s no­vin­ka­mi v 3D CAD pro­gra­mu So­lid­works 2020, s ob­lí­be­ný­mi ti­py a tri­ky ne­bo za­jí­ma­vý­mi hos­ty. V pro­gra­mu ne­chy­bí ani se­mi­ná­ře a ve­čer­ní pro­gram na kon­ci prv­ní­ho dne kon­fe­ren­ce. Pro ten jsou na­chys­tá­ny za­bí­jač­ko­vé hody, ochut­náv­ka pá­len­ky a bow­ling. Re­gis­tra­ce se­tká­ní bude pro­bí­hat 12. 11. 2019 od 8:30 do 9:30 hodin v kon­gre­so­vé bu­do­vě ho­te­lu Tři vě­žič­ky.

Re­gis­trač­ní po­pla­tek je 1000 Kč (s před­pla­ce­nou údrž­bou) ne­bo 1500 Kč (bez před­pla­ce­né údrž­by).
Uby­to­vá­ní je možné re­zer­vo­vat přes e-mail re­cep­ce@​trivezicky.​cz nebo na tel. čísle 567 129 111.
Více in­for­ma­cí včet­ně bodů pro­gra­mu, údajů pro pří­jezd a re­gis­trač­ní­ho od­ka­zu na­jde­te na 3epraha.cz.


Mohlo by vás zajímat: