Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Desktop Metal nabídne 3D tisk s nepřetržitým vláknem

Středa, 06 Listopad 2019 07:59

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | Nepřetržité vlákno

DM split1-2-1945Desktop Metal při­chá­zí s no­vin­kou, 3D tis­ko­vou plat­for­mou Fiber vy­u­ží­va­jí­cí ne­pře­tr­ži­té vlák­no pro kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly. Stol­ní sys­tém pro 3D tisk je za­lo­žen na pro­ce­su, kte­ré­mu firma Desktop Metal říká micro au­to­ma­ted fibre repla­ce­ment (μAFP, au­to­ma­ti­zo­va­ná mikro vý­mě­na vlák­na) a jenž má údaj­ně schop­nost tisk­nout ne­pře­tr­ži­tě kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly po­u­ží­va­né u AFP pro­ce­sů. Tis­kár­na se hodí pro vý­ro­bu men­ších sou­čás­tí pod 9 ki­lo­gra­mů, jež se dají vy­u­žít v pro­stře­dích s vy­so­ký­mi tep­lo­ta­mi. Plat­for­ma Fiber bude vna­bíd­ce ve dvou pro­ve­de­ních, HT a LT, a půjde ji vy­u­žít i v tis­ko­vých far­mách s šesti nebo de­se­ti stro­ji.

Oba mo­de­ly mají tis­ko­vou plo­chu 310 × 240 × 270 mm, dvě tis­ko­vé hlavy a ro­bo­tic­ký vý­mě­ník ná­stro­jů. Vy­dá­ní se plá­nu­je na jaro příští­ho roku sou­čas­ně s dal­ší­mi vhod­ný­mi ma­te­ri­á­ly (v plánu je PA6, PEEK či PEKK). Cena před­plat­né­ho mo­de­lu HT bude 5495 do­la­rů za rok a u mo­de­lu LT 3495 USD za rok.
Další informace se dozvíte na www.desktopmetal.com.


Mohlo by vás zajímat: