Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktualizace Ideate BIMLinku pro Revit

Pátek, 15 Listopad 2019 08:56

Tags: Aktualizace | Autodesk | Excel | Ideate BIMLink | Revit | Správa modelů

Ideate BIMLink-1946Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen vý­vo­jář­ské sítě Au­to­de­s­ku, na­bí­zí vy­lep­še­nou verzi apli­ka­ce Ide­a­te BIMLink, která zjed­no­du­šu­je už 10 let sprá­vu mo­de­lů pře­su­nem dat ze soft­wa­ru Au­to­de­sk Revit do Micro­soft Ex­ce­lu pro edi­ta­ci, odkud se dá ná­sled­ně opět vlo­žit do pro­stře­dí Revit. No­vin­kou ak­tu­a­li­zo­va­né verze je např. slož­ka Bey­ond Sche­du­le pro pří­stup k datům mimo roz­pis, jako text, roz­mě­ry, re­viz­ní ob­láč­ky nebo zob­ra­ze­ní ša­b­lon. Nová do­má­cí strán­ka se dá na­sta­vit podle po­třeb uži­va­te­le a ob­sa­hu­je od­ka­zy na po­moc­né in­for­ma­ce.

Při­by­lo více mož­nos­tí vy­tvo­řit ele­men­ty v Ex­ce­lu po­mo­cí Ide­a­te BIMLin­ku, včet­ně ta­bu­lek, prvků mo­de­lu, ná­hle­dů, vý­ře­zů, úrov­ní a typů. K dis­po­zi­ci jsou také nové me­to­dy pro snad­né na­sa­ze­ní stan­dar­di­zo­va­né­ho na síti hos­to­va­né­ho ob­sa­hu Ide­a­te BIMLink. Všech­na tato vy­lep­še­ní byla při­dá­na do Ide­a­te BIMLink 2017, 2018, 2019 a 2020.
Více informací najdete na ideatesoftware.com/blog, nebo se podívejte na následující video:

 


Mohlo by vás zajímat: