Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modix představuje 3D tiskárnu MAMA pro tisk až do 5 metrů

Úterý, 19 Listopad 2019 07:32

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | MAMA | Modix | Velkoformátovy

Modix-Big-Mama-3D-Printer-1947Nová a extra vel­ká tis­kár­na na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu v roz­sa­hu 1 × 1 × 1 metr až 2 × 5 × 1 metr (XYZ). Její ná­zev Mo­dix je zkrat­kou slov Mo­du­lar Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring As­sem­bler, mo­du­lár­ní se­sta­va pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Tis­kár­na je ur­če­na pro au­to­mo­bi­lo­vý, le­tec­ký a lod­ní prů­my­sl a tam, kde se vy­rá­bě­jí pro­duk­ty vět­ší ve­li­kos­ti. No­vá mo­du­lár­ní 3D tis­kár­na Mo­dix MAMA umož­ňu­je 3D tisk pro­to­ty­pů i fi­nál­ní pro­duk­ci. Je spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­na tak, aby fun­go­va­la při vy­so­ké zá­tě­ži a ob­sa­hu­je pro­to těž­ké tis­ko­vé hla­vy a spe­ci­ál­ní vý­tlač­ní­ky (ex­tru­de­ry) jako Pul­sar firmy Ca­na­di­an Dy­ze De­sign ne­bo Ty­pho­on, kte­ré do­ve­dou za ho­di­nu vy­tisk­nout ně­ko­lik ki­lo­gra­mů plas­tu.

Tis­kár­na MAMA izraelské firmy Modix z Tel Avivu se bu­de do­dá­vat v roz­lo­že­ném, ale snad­no se­sta­vi­tel­ném sta­vu. Ce­na bu­de sta­no­ve­na v 1. čtvrt­le­tí ro­ku 2020, kdy by se mě­la za­čít i pro­dá­vat.
Modix MAMA je aktuálně k vidění na výstavě Formnext ve Frankfurtu nad Mohanem.


Mohlo by vás zajímat: