Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Admatec nabízí 3D tiskárnu Admaflex 300

Středa, 20 Listopad 2019 17:26

Tags: 3D tiskárny | Admaflex 300 | Admatec | Hardware

Admatec Admaflex 300--1947Mo­du­lár­ní tis­kár­na Ad­ma­flex, vy­u­ží­va­jí­cí DLP tech­no­lo­gii, do­ve­de tisk­nout ke­ra­mic­ké i ko­vo­vé ma­te­ri­á­ly, při­čemž na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 200 × 200 × 300 mm, a také kon­t­ro­lu kva­li­ty během tisku. Sle­do­vat lze tep­lo­tu a vlh­kost, po­sou­dit vy­u­ži­tí fólie, díky dvěma ka­me­rám sle­do­vat pro­ces v re­ál­ném čase nebo vy­u­žít ča­sosběr­né na­hráv­ky. Tis­kár­na umo­ž­ňu­je vlast­ní uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní a ma­xi­mál­ní do­hled, jde vy­tvo­řit a po­u­žít vlast­ní ma­te­ri­á­ly nebo na­sta­vit tisk podle vlast­ních vý­rob­ních po­ža­dav­ků. Dále na­bí­zí au­to­ma­tic­ký pa­ten­to­va­ný sys­tém po­dá­vá­ní ná­pl­ně nebo při­po­je­ní přes Ether­net a USB.

Rych­lost tisku je 300 vrs­tev za ho­di­nu, tloušť­ka vrst­vy 10–200 µm. Roz­mě­ry celé tis­kár­ny činí 1282 × 1900 × 1000 mm, její hmot­nost 500 kg. Do bu­douc­na tis­kár­na umož­ní díky své mo­du­la­ri­tě tisk více ma­te­ri­á­lů sou­čas­ně.
Více informací najdete na admateceurope.com.


Mohlo by vás zajímat: